A A A

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD w 2024 roku przy wsparciu od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

KOMUNIKAT

KRAJOWEGO ZARZĄDU

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD w 2024 roku przy wsparciu od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

 Jednym z priorytetowych zadań Polskiego Związku Działkowców jest rozwój rodzinnych ogrodów działkowych. Jest on realizowany m. in. przez remonty i modernizację już istniejących ROD. Wiele z tych zadań jest realizowanych przy wsparciu podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (jst). Udział tych podmiotów, jak pokazują badania, na przestrzeni ostatnich lat ciągle wzrasta, co zasługuje na uznanie.

Mając to na względzie na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2024 roku Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców przyjął uchwałę nr 5/2024 KZ PZD w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD w 2024 roku przy wsparciu od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Na podstawie zapisów uchwały KZ PZD upoważnił zarządy ROD do występowania w 2024 roku z wnioskami i zawierania umów dotyczących wsparcia finansowego przyznawanego w ramach dotacji celowej od podmiotu zaliczanego do sektora finansów publicznych, przed uzyskaniem zgody walnego zebrania/konferencji delegatów na realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD, w sytuacji, gdy terminy naboru wniosków lub terminy zawarcia umów na dotację celową upływa przed terminem WZ/KD.

Z powyższej możliwości mogą skorzystać jedynie te ROD, które spełniają łącznie wymienione w niniejszej uchwale przesłanki, w szczególności dysponują własnymi środkami w kwocie, która w połączeniu z dotacją, pozwoli na sfinansowanie zadnia. Rozwiązanie to ma służyć zabezpieczeniu działkowców przez zbyt pochopnym dysponowaniem i wydatkowaniem środków oraz zaciąganiem zobowiązań inwestycyjnych przez zarządy ROD.

Z uwagi na wprowadzany uchwałą uproszczony sposób podejmowania decyzji o pozyskaniu finansowania i/lub prowadzeniu inwestycji, okręgowy zarząd PZD jest obowiązany objąć działania zarządu ROD w tym zakresie szczególnym nadzorem. Winien on być wykonywany na bieżąco poprzez kontrolowanie prac w terenie pod kątem rzeczowym, formalno – prawnym i finansowym.

Krajowy Zarząd PZD wyraża nadzieję, iż aktywne działania okręgów, kolegiów prezesów i zarządów ROD pozytywnie wpłyną na postrzeganie rodzinnych ogrodów działkowych i przełożą się na zwiększoną pomoc finansową również i przez te miasta i gminy, które do tej pory nie wspierały ROD.

 

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW