A A A

Pytania działkowców


Palenie liści i gałęzi na działkach.

Palić czy nie palić? Oto jest pytanie…

Końcówka sezonu wegetacyjnego to czas wzmożonych prac porządkowych na naszych działkach. Ciągle aktualnym pytaniem działkowców jest: „co zrobić z resztkami roślinnymi po zbiorach owoców i warzyw?” Bardzo często pierwsza odpowiedź nasuwa się sama - „spalić”, tym bardziej, że niegdyś palenie resztek pożniwnych, głównie ze względu na profilaktykę chorób i szkodników, było powszechnie stosowane i akceptowane. Obecnie, w odniesieniu do przepisów zawartych w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami oraz regulaminu ROD (§ 68 pkt. 5) palenie odpadów roślinnych (liści, gałęzi itp.) na działkach jest zabronione.  Z jednej strony o zakazie przetwarzania odpadów (w tym spalania) poza  instalacjami i  urządzeniami jednoznacznie mówi art. 30 ust. 1 ustawy o odpadach. Z drugiej strony - art. 31 ust. 7 tego samego aktu przewiduje, że można spalać pozostałości roślinne (gałęzie, liście) poza instalacjami i urządzeniami, ale jedynie pod warunkiem, że na terenie gminy nie prowadzi się  selektywnego zbierania lub odbierania odpadów.  Obecnie, gminy mają obowiązek prowadzenia segregacji śmieci i tym samym jesteśmy zobligowani do segregowania odpadów, także tych organicznych. Zatem nie możemy już skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 31, co oznacza, że nie możemy już sami palić resztek roślinnych na działkach.

                            

Co robić z odpadami organicznymi, których nie wolno spalić?

Mamy dwie możliwości, albo segregować odpady organiczne i wrzucać je do odpowiednich pojemników albo kompostować. Większość działkowców ma świadomość, że najlepszym sposobem utylizacji bioodpadów  jest kompostowanie. Jednak nie wszyscy chcą z niego korzystać, często podając błahe powody. Dlatego warto nieustannie przypominać działkowcom o ogromnych korzyściach wynikających z posiadania własnego kompostownika.

Kompostownik na działce to praktycznie same zalety, przede wszystkim daje nam możliwość:

- wytwarzania najtańszego i wysokiej jakości podłoża organicznego pod nasze uprawy

- całkowitej rezygnacji ze spalania odpadów organicznych, tym samym uniknięcia konsekwencji karnych wynikających z łamania prawa w zakresie utylizacji odpadów na działkach

- wpływu na poprawę jakości środowiska naturalnego w okolicy a w konsekwencji na zdrowie i kondycję  ludzi,  zwierząt i roślin

- „zarażania” innych postawą proekologiczną, niezbędną we współczesnym świecie

- poprawy wizerunku ogrodów i działkowców w społeczeństwie

- znacznego obniżenia kosztów związanych z obowiązkiem segregacji śmieci.

Warto tutaj  dodać, że od 6 września 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy śmieciowej, która przewiduje niższe opłaty za wywóz śmieci dla działkowców posiadających własne kompostowniki, w których zagospodarowują odpady organiczne.

Zatem, odpowiadając na pytanie zawarte w tytule artykułu, zamiast ulegać pokusie palenia odpadów kompostujmy je albo odpowiednio segregujmy! A będzie to z korzyścią nie tylko dla nas samych ale i otaczającej nas przyrody!

                 

Opracowania : Instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD - dr inż.Agnieszka Bartkowska