A A A

Szkolenia Konkursy Poradnictwo

                                                               Działalność szkoleniowa
                                                                            


Do podstawowych zadań Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców, należy udzielanie pomocy Zarządom Rodzinnych Ogrodów Działkowców w kierowaniu społecznością ogrodową, organizowaniu życia ogrodowego, podnoszenie efektów gospodarowania w ogrodach i na działkach oraz udzielanie porad w tym zakresie.
W okresie sprawozdawczym 2011r. – 2015r. w powyższym zakresie zwracaliśmy przede wszystkim uwagę na podnoszenie świadomości działkowców dotyczącej znaczenia posiadania działki w ogrodzie działkowym, w tym również Prezesów V-ce Prezesów i członków Zarządów, jak również na porządek w ogrodach na działkach.
Ponadto na wszystkich naradach szkoleniowych z Prezesami, Przewodniczącymi komisji, Rozjemczej, Rewizyjnej, z Księgowymi, Instruktorami Społecznej Służby Ogrodniczej, na szkoleniach z działkowcami, zwracaliśmy uwagę na przestrzeganie przepisów Prawa w PZD, prawa budowlanego i innych przepisów około Związkowych. Wiele spotkań, narad, szkoleń, poświecono na dyskusję z członkami Zarządów i Prezesami ROD, w obronie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowców oraz takich zapisów w tworzącej się nowej Ustawy, które będą broniły interesy całej społeczności działkowej, wdrażania uchwalonej w 2013r przez Sejm RP nowej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz obowiązku zwołania zebrania wszystkich działkowców w celu wyboru stowarzyszenia zarządzającego ogrodem .
Nowi działkowicze zapoznają się z historią Ogrodnictwa Działkowego w Polsce i na Świecie, poznają przepisy prawa w PZD i podstawy ogrodnictwa działkowego.
W 2008r. wprowadziliśmy dla działkowców kącik porad na stronie internetowej naszego OZ ( www.oz.ozpzdbyd.pl). Od lat udzielamy działkowcom porad bezpośrednich i telefonicznych przy OZ PZD. Nasi Społeczni Instruktorzy wraz z instruktorem ds. ogrodnictwa Janem Maleszą uczestniczą w cotygodniowej audycji „Raz na zielono” i „Studio Wieś - porady ogrodnicze” na falach Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. Również na pytania działkowców na łamach Gazety Pomorskiej porad udziela Instruktor Jan Malesza. Inne formy naszych działań wspierające idee ogrodnictwa działkowego, to kontynuowanie tradycji w zakresie wspierania organizacji imprez ogrodowych, inicjowanie współzawodnictwa ogrodowego, organizowanie na wszystkich szczeblach konkursów „Wzorowy Ogród Roku”, „Wzorowa Działka Roku”, współpraca z Kołem Miłośników Roślin Ozdobnych, wywiady prasowe i telewizyjne przez Panią Prezes OZ PZD Barbarę Kokot oraz udział Społecznych instruktorów w spotkaniach specjalistycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa oraz przedsiębiorstwa Ogrodnicze.
Tematyka szkoleń dla Społecznych Instruktorów, szkoleń uzupełniających, prelekcji, wynikała z aktualnego zapotrzebowania działkowców. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie działkami. Nowi działkowicze chętnie poznają historię powstawania ogrodów Polsce i na świecie, z zainteresowaniem zapoznają się z nowymi trendami i nowoczesnym sposobem zagospodarowania działki w ROD.


W okresie sprawozdawczym 2011r. - 2015r przeszkolono osób.

Lp. Wyszczególnienie                                               2011     2012    2013   2014     2015 ½ roku     Razem

1. Szkolenie podstawowe                                            600      700     1000     938       530                   3768
2. Szkolenie SIOgr.                                                     110       196       168     148         12                      634
3. Szkolenie uzupełniające z pokazem praktycznym  130       100        190     205        95                    720
4.Szkolenie organizacyjne                                           896      1120     1009     868       868                  4761
5. Prelekcje środowiskowe Koła Kwiatowego              36          36        32        58        32                     194
6. Doradztwo, instruktaż, porady                               1300      1500   1500     1500      750                   6550
7.Razem:                                                                     3072      3652   3899     3717     2287                16627


Dla w/w grup w zakresie szkoleń, prelekcji, praktycznych pokazów zrealizowano następujące tematy ogrodnicze:

- letnie cięcie drzew i krzewów,
- zimowe cięcie drzew i krzewów,
- dobór roślin i uprawa drzew i krzewów owocowych,
- ekologiczne metody walki z chorobami i szkodnikami,
- ziemia kompostowa i jej znaczenie dla roślin,
- rośliny iglaste na działce
- urządzenia na działce z uwzględnieniem funkcji dla rodziny,
- działka przez cały rok w kolorach i kwiatach,
- zakładanie i pielęgnacja trawników,
- znaczenie warzyw w życiu człowieka, ekologiczne metody uprawy
   warzyw na działce.         Informacja z działalności szkoleniowej
za 2014r. OZ PZD Bydgoszcz.


1. Narady organizacyjne

2. Narady szkoleniowe Społecznej Służby Instruktażu ogrodniczego.
3. Szkolenia osób starających się o przydział działki w PZD            


4. Szkolenia uzupełniające.


     
Zadania statutowe dotyczące działalności szkoleniowej na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy wykonuje instruktor ds. ogrodnictwa działkowego, przy współdziałaniu Społecznej Służby Instruktorskiej oraz członków  Zarządu  Okręgowego PZD.     
Szkolenia w 2014r. miały na celu podniesienie świadomości i wzmocnienie dyscypliny do przestrzegania regulaminu ROD wszelkich przepisów około związkowych, zachowania  ładu i porządku,   wśród działkowców, osób starających się o przydział działki, osób funkcyjnych  odpowiedzialnych za organizację, estetykę w    ogrodach i na działkach.   Wpajanie zasady „Jak Cię widzą tak Cię piszą" gwarantuje spełnienie powyższej zasady. 
       Uważamy, że zadbane Ogrody i działki zawsze będą  najlepszym sposobem  na obronę interesów działkowców.
 Szkolenia mają również na celu zapoznać Prezesów, -V-ce Prezesów, Przewodniczących Komisji Rewizyjnej, Księgowych osoby obsługujące  Walne Zebrania oraz Społecznych Instruktorów z przepisami cywilno-prawnymi.

Szkolenia odbywają się na 3 płaszczyznach.

1.   Narady organizacyjne.

    W 2014r.przeprowadzono  6 narad z Prezesami ROD po 2 narady z Przewodniczącymi Komisji Rozjemczej i Rewizyjnej, Księgowymi i osobami obsługującymi Walne Zebrania.   

Tematyka wszystkich narad obejmowała dodatkowo sprawy związane z uchwaleniem nowej Ustawy o ROD zgodnej z zapisami Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, a także sprawy dnia codziennego ogrodów, działek i działkowców. Działkowcy wraz z działkowcami funkcyjnymi oraz Społecznymi Instruktorami wzięli udział w ogólnopolskich manifestacjach w Warszawie zorganizowanej przez Polski Związek Działkowców w obronie zapisów w Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowców wg projektu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.   Frekwencja na powyższych naradach wynosiła 91%.
Zebrani aktywnie włączali się do dyskusji, z zainteresowaniem słuchali informacji w powyższych tematach.

2. Szkolenia osób starających się o przydział działki.


       Szkolenia prowadzono w stałym punkcie szkoleniowym w Bydgoszczy oraz Świeciu, Kruszwicy, Sępolnie Krajeńskim, i Inowrocławiu. W 2014r w szkoleniu  wzięło udział  930 osób. co stanowi 76%. nowo przyjętych. Szkolenia są prowadzone przez Instruktorów Społecznych oraz instruktora ds. ogrodnictwa OZ PZD.                     Podstawą do wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia poza szkoleniem jest wypełnienie i dostarczenie do siedziby OZ PZD ankiety z pytaniami.   Ankieta jest wypełniana w ramach samokształcenia.   Aktualna forma szkolenia przychylnie została przyjęta przez Prezesów ROD i działkowców.  Prezesi ROD przydzielają działki nowemu użytkownikowi dopiero po otrzymaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Nowy działkowicz dodatkowo składa pisemne oświadczenie o przestrzeganiu przepisów regulaminu.                                                                              Z chwilą przyjęcia w poczet członków i przydzielenia działki nowy działkowicz rozpoczyna prace modernizacyjne.                                                                                            

Tematyka szkoleń:

1.historia ruchu działkowego w Polsce i na świecie.
2.ustawa o ROD i ustawa o Stowarzyszeniach
3.inne ustawy około związkowe PZD.
4.zagospodarowanie ROD, infrastruktura.
5.struktury organizacyjne ROD.
6.finanse ROD
7.prawa i obowiązki działkowca.
8. infrastruktura działki.
9. zagospodarowanie działki roślinami ogrodniczymi i ziołami.
10.zwierzęta na działce.
11.skargi.

3. Szkolenie uzupełniające.
Szkolenia uzupełniające obejmują pokazy praktyczne, prelekcje itp.
Ta forma szkolenia dotyczy wszystkich działkowców, bez względu na czas posiadanej działki.                             Organizatorami tej formy szkolenia są Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowców. 

Szkolenia prowadzą: instruktor ds. ogrodnictwa, społeczni instruktorzy, inspektor ds. inwestycji, wykładowcy UTP   
Członkowie Zarządu OZ PZD udzielają porad na tematy związkowe,
inwestycyjne, prawne, organizacyjne, finansowo-księgowe i itp.
Wszelkie porady na tematy dotyczące ogrodnictwa działkowego udzielane są  w Polskim Radiu w co tygodniowej audycji „Raz na zielono" a także w kąciku porad „Zielonym do góry” Gazety Pomorskiej.
    Również program oświatowy realizowany jest przez istniejące od 20-lat Koło Miłośników Roślin Ozdobnych.          Członkowie Koła w każdym miesiącu uczestniczą w szkoleniu, zwiedzają ROD, ogrody użytkowe i ozdobne.
W Rodzinnych Ogrodach Działkowców działkowcy z zainteresowaniem przyjmują  prelekcje połączone z praktycznym pokazem prześwietlania drzew, szczepienia, rozpoznawania chorób i szkodników, zabezpieczania roślin na zimę.                                                                                                 
Powyższe pokazy, prelekcje przeprowadzono w 10 ROD.
W pokazach wzięło udział 180 osób.

Tematyka szkoleń uzupełniających:
1. zimowe cięcie drzew i krzewów.
2. ekologiczne metody walki z chorobami szkodnikami.
3. ziemia kompostowa i jej znaczenie dla roślin.
4. pielęgnacja trawników.
5. formy karłowe drzew na działce.

6. rośliny wodne.
7. pnącza na działce.

Razem we wszystkich naradach szkoleniowych, szkoleniach, pokazach praktycznych, poradach, udział wzięło:

1. narady szkoleniowe    

   1100  osób  

 2.Szkolenie społecznej służby instruktorskiej

  176   osób

2. szkolenie osób starających się o przydział działki  

    836  osób  

3. szkolenia uzupełniające
- pokazy, prelekcje
, doradztwo 

   1680 osób  

 Razem

  3710 osób

 

    

                             

                                                                                                                                                                          Bydgoszcz, dnia 07.12. 2012 r.

Informacja z działalności szkoleniowej za 2012r.
OZ PZD Bydgoszcz.


1. Narady organizacyjne.
2. Narady szkolenia Społecznej Służby Instruktażu Ogrodniczego.
3. Szkolenia osób starających się o członkostwo w PZD.
4. Szkolenia uzupełniające.

      Zadania statutowe dotyczące działalności szkoleniowej na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy wykonuje instruktor ds. ogrodnictwa działkowego, przy współdziałaniu Społecznej Służby Instruktorskiej oraz członków  Zarządu  Okręgowego PZD.
    Działalność dotyczy  szkolenia osób starających się o przydział działki, działkowców, Społecznej Służby Instruktorskiej osób funkcyjnych oraz obsługujących walne zebrania.
    Szkolenia mają na celu podniesienie świadomości i dyscypliny do przestrzegania regulaminu ROD wszelkich przepisów około związkowych, zachowania  ładu i porządku,   wśród działkowców, osób starających się o przydział działki, osób funkcyjnych odpowiedzialnych za organizację, estetykę w ogrodach i na działkach.                                                                                          
  Wpajanie zasady „Jak Cię widzą tak Cię piszą" gwarantuje spełnienie powyższej zasady.                                                                                      
Uważamy, że zadbane Ogrody i działki zawsze będą  najlepszym sposobem  na obronę interesów działkowców.
    Szkolenia mają również na celu zapoznać Prezesów, -V-ce Prezesów, Przewodniczących Komisji Rozjemczej, Rewizyjnej, Księgowych osoby obsługujące  Walne Zebrania oraz Społecznych Instruktorów z przepisami cywilno-prawnymi, bieżącą działalnością.
Szkolenia odbywają się na 4 płaszczyznach.
1.    Narady organizacyjne.

    W 2012r.przeprowadzono  4 narady z Prezesami ROD po 2 narady z Przewodniczącymi Komisji Rozjemczej i Rewizyjnej, Księgowymi z osobami obsługującymi Walne Zebrania.
Tematyka wszystkich narad obejmowała sprawy związane z obroną Ustawy o ROD z 2005r.  skierowanej przez Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego jako niezgodnej z Konstytucją RP oraz  z projektem  Nowej Ustawy Obywatelskiej przygotowanej przygotowany przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych skierowanej do Marszałka Sejmu RP, a także sprawy dnia codziennego ogrodów, działek i działkowców.
   Uczestnicy narad każdorazowo podejmowali wspólne stanowiska w obronie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowców.
Frekwencja na powyższych naradach    wynosiła 87%.
Zebrani aktywnie włączali się do dyskusji, z zainteresowaniem słuchali informacji w powyższych tematach.

2. Szkolenia Społecznej Służby Instruktażu Ogrodniczego.

    W 2012r. roku  zorganizowano dla Społecznych Instruktorów  naszego Okręgu 3 szkolenia dla 191 osób. Frekwencja 79%. Tematyka obejmuje sprawy ogólnozwiązkowe i ogrodnicze.
    Wykłady są prowadzone głównie przez wykładowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Bydgoszczy, przez specjalistów Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin, architekta krajobrazu Parku Dendrologicznego w  Myślęcinku oraz Społecznych Instruktorów Krajowych i Okręgowych.
    Instruktorzy wysłuchali wykładów na temat  znaczenia warzyw i ziół uprawianych na działkach w żywieniu i zdrowiu człowieka, Zastosowania roślin ozdobnych na działce, przykłady roślin mających zastosowanie w warunkach ogrodów działkowych, Wpływ podłożą poziomu wody i ph na kondycję roślin, roli społecznej służby instruktorskiej w zapobieganiu konfliktów, w nadzorowaniu prawidłowego zagospodarowania i modernizowaniu działki oraz w zakresie pomocy i opieki nad nowymi działkowiczami.
     W dniach 19 i 20 października 2012r. Społeczni Instruktorzy zwiedzili sad produkcyjny wielopokoleniowego gospodarstwa sadowniczego w Świedziebni. oraz szkółkę ozdobną w Małkach zapoznając się z nowoczesnymi metodami  prowadzeniem drzew owocowych metodą szpalerową z wykorzystaniem odpowiednich odmian wysokowydajnych i podkładek karłowych.  
    Społeczni Instruktorzy Krajowi, Okręgowi i Ogrodowi uczestniczyli w
uroczystym podsumowaniu konkursu „Wzorowy Ogród Roku 2012",”Wzorowa Działka Roku2012” oraz „Najładniejszy plac Rekreacyjny Roku2012” a także
w II Kongresie Polskiego Związku Działkowców.
     Na rzecz Rodzinnych Ogrodów działkowych społeczną pracę wykonywało 8 Instruktorów Krajowych, 16 Instruktorów Okręgowych oraz 167  Instruktorów Ogrodowych.
Istniejąca Społeczna Służba  Instruktorów  Ogrodowych stanowi niezbędną społeczność w służbie każdego Ogrodu.
W dalszym ciągu w Ogrodach następuje zmiana pokoleniowa, działki przejmują młodzi, dużo działek zmienia funkcje działki z uprawowej na rekreacyjne uprawowe i rekreacyjne.                                                    
W tej sytuacji potrzebny jest stały nadzór osób odpowiedzialny za prawidłowy sposób zagospodarowania działek i bieżącą modernizację.
Społeczny Instruktor wraz z Wiceprezesem Ogrodu wraz z członkami komisji ds. bieżących przeglądów ogrodów i działek odpowiedzialni są za prawidłowe zagospodarowanie i bieżącą modernizację ogrodów i działek przez  działkowców .
3. Szkolenia osób starających się o przy dział działki.
     Stosownie do Uchwały nr l z 2010r. Krajowej Rady PZD  wprowadziliśmy szkolenie dla osób starających się o członkostwo i przydział działki ROD. Szkolenia prowadzono w stałym punkcie szkoleniowym w Bydgoszczy oraz Świeciu, Kruszwicy, Sępolnie, i Inowrocławiu.                                                                                                   
W 2012r w szkoleniu  wzięło udział  810 osób. co stanowi 81%.nowo przyjętych. Szkolenia są prowadzone przez Instruktorów Społecznych, instruktora ds. ogrodnictwa.                                                                                
Podstawą do wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia poza szkoleniem jest wypełnienie i dostarczenie do siedziby OZ PZD ankiety z pytaniami.                                                                                                                 
Ankieta jest wypełniana dodatkowo w ramach samokształcenia.   Aktualna forma szkolenia przychylnie została przyjęta przez Prezesów ROD i działkowców.                                                                                       
Prezesi ROD przydzielają działki nowemu użytkownikowi dopiero po otrzymaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Nowy działkowicz dodatkowo składa pisemne oświadczenie o przestrzeganiu przepisów regulaminu.                                                                                                                   
Z chwilą przyjęcia w poczet członków i przydzielenia działki nowy działkowicz rozpoczyna prace modernizacyjne.                                                                                              
Uważamy, że poza Społecznym Instruktorem, również  V-ce Prezes ROD powinien prowadzić nadzór nad zagospodarowaniem działek  zgodnie z regulaminem lub ich modernizacji.
Tematyka szkoleń:
1.historia ruchu działkowego w Polsce i na świecie.
2.ustawa o PZD.
3.ustawa o ROD.
4.inne ustawy około związkowe.
5.zagospodarowanie ROD, infrastruktura.
6.struktury organizacyjne ROD.
7. finanse ROD
8. prawa i obowiązki działkowca.
9. infrastruktura działki.
9. zagospodarowanie działki roślinami ogrodniczymi i ziołami.               
10. zwierzęta na działce.
11. skargi.
 
4. Szkolenie uzupełniające.

Szkolenia uzupełniające obejmują pokazy praktyczne, prelekcje itp.
Ta forma szkolenia dotyczy wszystkich działkowców, bez względu na czas posiadanej działki.                                                                      
Organizatorami tej formy szkolenia są Zarządy Rodzinnych
Ogrodów Działkowców. Instruktor ds. ogrodnictwa, Społeczni Instruktorzy Inspektor ds. inwestycji oraz   
członkowie Zarządu OZ PZD udzielają porad na tematy związkowe, i
inwestycyjne.
Wszelkie porady na tematy dotyczące ogrodnictwa działkowego udzielane są  w Polskim Radiu w co tygodniowej audycji „Raz na zielono" a także w kąciku porad „Zielonym do góry” Gazety Pomorskiej.
  Również program oświatowy realizowany jest przez istniejące od 20-lat Koło Miłośników Roślin Ozdobnych.                                                          
Członkowie Koła w każdym miesiącu uczestniczą w szkoleniu, zwiedzają ROD, Ogrody użytkowe.
W Rodzinnych Ogrodach Działkowców działkowcy z zainteresowaniem
przyjmują  prelekcje połączone z praktycznym pokazem prześwietlania drzew, szczepienia, rozpoznawania chorób i szkodników, zabezpieczania roślin na zimę.                                                                                                 
Dobrą opinią cieszą się prelekcje wykonywane w czasie oczekiwania na
drugi termin Walnego Zebrania oraz przed rozpoczęciem obchodów dnia
działkowca.

Powyższe pokazy, prelekcje przeprowadzono w 14 ROD.
W pokazach wzięło udział 290 osób.
Tematyka szkoleń uzupełniających:

1. zimowe cięcie drzew i krzewów.
2. ekologiczne metody walki z chorobami szkodnikami.
3. ziemia kompostowa i jej znaczenie dla roślin.
4. pielęgnacja trawników.
5. formy karłowe drzew na działce.
6. rośliny wodne.
7. pnącza na działce.
Razem we wszystkich naradach szkoleniowych, szkoleniach, pokazach praktycznych,
poradach, udział wzięło:

 1. narady szkoleniowe  1100 osób 
 2. szkolenia Instruktorów  191 osób 
 3. szkolenie osób starających się o przydział działki  810 osób 
 4. szkolenia uzupełniające- pokazy, prelekcje  290 osób 
 5. porady, doradztwo, instruktaż  1500 osób 
 Razem  
 3891 osób

                                  
                                                                                                                                                      Jan Malesza
                                                                                                                                             Instr. ds. ogrodnictwa OZ PZD                                                  Informacja z. działalności szkoleniowej za 201 1r.
                                                                            OZ PZD Bydgoszcz.1.Narady organizacyjne.
2.Narady szkolenia Społecznej Służby Instruktażu Ogrodniczego.
3.Szkolenia osób starających się o członkostwo w PZD.
4.Szkolenia uzupełniające.

Zadania statutowe dotyczące działalności szkoleniowej na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy wykonuje instruktor ds. ogrodnictwa działkowego, Społeczna służba Instruktorska oraz członkowie Zarządu OZ PZD.
Działalność dotyczy głównie szkolenia osób starających się o przydział działki, działkowców oraz Społecznej służby Instruktorskiej.
Szkolenia mają na celu podniesienie świadomości działkowców, osób starających się o przydział działki, osób funkcyjnych odpowiedzialnych za estetykę i porządek w Ogrodach i na działkach. Wpajanie zasady „Jak Cię widzą tak Cię piszą" to najlepszy sposób wpływania na wzrost dyscypliny działkowców do przestrzegania zasad regulaminu ROD i Ustaw około związkowych. Zadbane Ogrody to najlepszy sposób w obronie interesów Związku i działkowców.
Szkolenia mają również na celu zapoznać Prezesów, v-ce Prezesów, Przewodniczących Komisji Rozjemczej, Rewizyjnej, Księgowych osób obsługujących Walne Zebrania oraz Społecznych Instruktorów z przepisami cywilno-prawnymi, uchwałami Krajowej Rady oraz bieżącej działalności Związku.

Szkolenia odbywają się na 4 płaszczyznach.

1. Narady organizacyjne.
Przeprowadzono po 2 narady z Prezesami Przewodniczącymi Komisji Rozjemczej i Rewizyjnej, Księgowymi z osobami obsługującymi Walne Zebrania. Tematyka wszystkich narad obejmuje sprawy związkowe, aktualizacji przepisów a także sprawy dnia codziennego ogrodów, działek i działkowców.
Uczestnicy narad podejmowali wspólne stanowiska w obronie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowców.

2. Szkolenia Społecznej Służby Instruktażu Ogrodniczego.

Każdego roku dla Społecznych Instruktorów organizowane są dwa-trzy
szkolenia. Tematyka obejmuje sprawy ogólnozwiązkowe i ogrodnicze.
Wykłady są prowadzone głównie przez wykładowców z Uniwersytetu
Przyrodniczego w Bydgoszczy a także przez specjalistów Stacji kwarantanny i
ochrony Roślin, architektów krajobrazu i innych.
W 2011 r. narada szkoleniowa oraz terenowe szkolenie zaplanowane i
zorganizowane nie odbyło się z przyczyn obiektywnych. Zostanie
zrealizowana w br.
Społeczni Instruktorzy Krajowi Okręgowi i Ogrodowi uczestniczyli w
uroczystym podsumowaniu konkursu „Wzorowy Ogród Roku 2011"
w II Kongresie Polskiego Związku Działkowców.
Na rzecz Rodzinnych Ogrodów działkowych społeczną pracę wykonywało 8 Instruktorów Krajowych, 16 Instruktorów Okręgowych oraz 167 Instruktorów Ogrodowych.
Dla uregulowania i usprawnienia organizacyjnego w ROD, proponuje się aby Społecznego Instruktora włączyć do ogółu członków Zarządu ROD i umocować jako v-ce Prezesa ds. infrastruktury ogrodowej. Obecnie w Ogrodach następuje zmiana pokoleniowa, działki przejmują młodzi, dużo działek zmienia funkcje działki z uprawowej na rekreacyjne uprawowe i rekreacyjne. W tej sytuacji potrzebny jest stały nadzór osób odpowiedzialny za prawidłowy sposób zagospodarowanie działek przez działkowców. Społeczny Instruktor temu i w takim umocowaniu nie sprosta aktualnym wymogom.

3. szkolenia osób starających się o przy dział działki.

Stosownie do Uchwały nr l z 2010r. Krajowej Rady PZD w maju 2010r. wprowadziliśmy szkolenie dla osób starających się o członkostwo i przydział działki ROD. Szkolenia prowadzono w stałym punkcie szkoleniowym w Bydgoszczy oraz Świeciu, Kruszwicy, Sępolnie, i Inowrocławiu. Razem w szkoleniu wzięło udział 1030 osób. Co stanowi 71%.nowo przyjętych. Szkolenia są prowadzone przez Instruktorów Społecznych, instruktora ds. ogrodnictwa. Szkolenie jest jednodniowe. Podstawą do wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia poza szkoleniem jest wypełnienie i dostarczenie do siedziby OZ PZD ankiety z pytaniami. Ankieta jest wypełniana w domu w ramach samokształcenia. Aktualna forma szkolenia przychylnie została przyjęta przez Prezesów ROD. Prezesi ROD przydzielaj ą działki nowemu użytkownikowi dopiero po otrzymaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Nowy działkowicz dodatkowo składa pisemne oświadczenie o przestrzeganiu przepisów regulaminu. Z chwilą przyjęcia w poczet członków i przydzielenia działki nowy działkowicz rozpoczyna prace modernizacyjne. Uważamy, że to v-ce Prezes powinien prowadzić nadzór nad zagospodarowaniem, sprawdzanie czy przypadkiem nowy działkowicz nie łamie zasad regulaminu w trakcie, modernizacji działki.

Tematyka szkoleń:
1.historia ruchu działkowego w Polsce i na świecie.
2.ustawa o PZD.
3.ustawa o ROD.
4.inne ustawy około związkowe.
5.PZD i ROD.
6.zagospodarowanie ROD, infrastruktura.
7.struktury organizacyjne Związku.
8.struktury organizacyjne ROD.
9.finanse ROD
10.prawa i obowiązki działkowca.
11.infrastruktura działki.
12.zagospodarowanie działki roślinami ogrodniczymi.
13zwierzęta na działce.
14.skargi.
Tematyka szkoleń nie obejmuje szczegółowej uprawy roślin ogrodniczych. Szczegółowa uprawa dotyczy szkoleń w ramach tzw. szkoleń uzupełniających

4. Szkolenie uzupełniające.


Szkolenia uzupełniające obejmują pokazy praktyczne, prelekcje itp.
Ta forma szkolenia dotyczy wszystkich działkowców, bez względu na czas
posiadanej działki. Organizatorami tej formy szkolenia są Zarządy Rodzinnych
Ogrodów Działkowców. Okręgowy Zarząd PZD natomiast w ramach szkolenia
uzupełniającego prowadzi stały punkt konsultacyjny. Instruktorzy ds.
ogrodnictwa i ds. inwestycji oraz Społeczni Instruktorzy Krajowi i Okręgowi,
członkowie Zarządu OZ PZD udzielaj ą porad na tematy związkowe, i
inwestycyjne.
Wszelkie porady na tematy dotyczące ogrodnictwa działkowego udzielane są
także w Polskim Radiu w co tygodniowej audycji „Raz na zielono" i „Studio
Wieś".
Również program oświatowy realizowany jest przez istniejące od 20-lat Koło
Miłośników Roślin Ozdobnych. Członkowie Koła w każdym miesiącu
uczestniczą w szkoleniu, zwiedzają ROD, Ogrody użytkowe.
W Rodzinnych Ogrodach Działkowców działkowcy z zainteresowaniem
przyjmuj ą prę lekcje połączone z praktycznym pokazem prześwietlania drzew,
szczepienia, rozpoznawania chorób i szkodników, zabezpieczania roślin na
zimę. Dobrą opinią cieszą się prelekcje wykonywane w czasie oczekiwania na
drugi termin Walnego Zebrania oraz przed rozpoczęciem obchodów dnia
działkowca.

Powyższe pokazy, prelekcje przeprowadzono 12 ROD.
W pokazach wzięło udział 320 osób.

Tematyka szkoleń uzupełniających:
1. zimowe cięcie drzew i krzewów.
2. ekologiczne metody walki z chorobami szkodnikami.
3. ziemia kompostowa i jej znaczenie dla roślin.
4. pielęgnacja trawników.
5. formy karłowe drzew na działce.
6. rośliny wodne.
7. pnącza na działce.

Razem we wszystkich naradach szkoleniowych, szkoleniach, pokazach praktycznych,
poradach, udział wzięło

1. narady szkoleniowe     1100 osób  
2. szkolenia Instruktorów        60 osób
3. szkolenie osób starających się o przydział działki    1030 osób  
4. szkolenia uzupełniające
- pokazy, prelekcje
 
  320 osób  
5. porady, doradztwo, instruktaż     1500 osób
  Razem   4010 osób