A A A

Informacja z posiedzenia Kolegium Prezesów ROD rejonu Bydgoszcz-Wschód

W dniu 27.10.2022 r., w restauracji „Pod Dębem” w Bydgoszczy, odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych rejonu Bydgoszcz-Wschód.
W posiedzeniu uczestniczyła Wiceprezes Okręgu PZD, przedstawiciele Rady Miasta Bydgoszcz i firmy ProNatura Sp. z o.o. oraz Prezesi Zarządów 12-tu ROD.

Obrady otworzył Przewodniczący Kolegium - Józef CHODENIONEK, który serdecznie przywitał Wiceprezes Okręgu PZD w Bydgoszczy - Panią Urszulę WALUSIAK, Radnego Rady Miasta - Pana Ireneusza NITKIEWICZA, Głównego Specjalistę firmy ProNatura w Bydgoszczy - Pana Jakuba WARCZAKA oraz Prezesów Zarządów ROD.

 

Główną tematyką pierwszej części posiedzenia było zapoznanie z planami zagospodarowania przestrzennego obszaru Bydgoszcz-Wschód, w kontekście funkcjonowania ROD oraz omówienie problematyki obejmującej usuwanie odpadów komunalnych z terenów ROD.  Ww. obszary tematyczne omówili kolejno:

- Radny Miasta Bydgoszczy - Pan Ireneusz NITKIEWICZ, który w swym wystąpieniu przedstawił informację o aktualnej sytuacji finansowej miasta oraz o inwestycjach realizowanych na terenie miasta. Ponadto przekazał, że doceniana jest działalność ROD na terenie miasta i powiatu w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Jednocześnie zadeklarował udzielenie wsparcia, dla ROD „Makrum”, w zakresie zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy nieodpłatnego oddania w użytkowanie działek nr 11/12 i nr 15/6, o łącznej powierzchni 0,3399 ha, użytkowanych przez 7 działek.

- Główny Specjalista firmy ProNatura - Pan Jakub WARCZAK, w swoim wystąpieniu omówił realizację wywozu odpadów komunalnych z rejonu sektora II miasta Bydgoszcz. Jednocześnie, podziękował Prezesom Zarządów ROD za udostępnianie wjazdu, samochodom firmy ProNatura, na tereny ogrodów i zapewnienie właściwego przygotowania pojemników z odpadami do wywozu. Pan Jakub WARCZAK poinformował, że w najbliższym czasie przygotowane zostaną harmonogramy wywozu odpadów komunalnych i ponadgabarytowych z ROD na 2023 r., które w miesiącu grudniu br. roześle do Zarządów ROD.

W odniesieniu do problematyki omówionej przez przedstawiciela ProNatura Sp. z o.o. oraz zakresu usług realizowanych ww. Spółkę, uczestniczący w posiedzeniu Prezesi Zarządów ROD nie wnieśli żadnych zastrzeżeń.

W drugiej części posiedzenia Kolegium Prezesów omówiono sprawy organizacyjne Kolegium oraz bieżące problemy wynikające z funkcjonowania poszczególnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Aktualną sytuację w Związku, przedstawiła Wiceprezes Okręgu PZD - Pani Urszula WALUSIAK. Ze szczególnym naciskiem odniosła się do spraw dotyczących opłat za korzystanie z energii elektrycznej w ROD. Pani Wiceprezes zapoznała zebranych z pismem Krajowej Rady oraz interwencją działaczy PZD, skierowaną do Senatorów RP,
w sprawie uwzględnienia w nowej Ustawie zmian korzystnych dla działkowców, dotyczących kosztów zużycia energii elektrycznej w 2023 r.  Dzięki poprawce, za część energii – 250 kWh na działkę – działkowcy będą mogli rozliczać się wg stawek z 2022 r. 

W imieniu Okręgowego Zarządu PZD, Pani Wiceprezes złożyła gratulacje Zarządowi ROD „Makrum”
za zajęcie III miejsca w konkursie Krajowym PZD pn. „Wielki konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia PZD”. Ponadto, przekazała gratulacje Zarządom ROD „Pod Brzozą”
i „Makrum” za wyróżnienie przez JK PZD tytułem „ROD 40-lecia PZD”.

W kolejnej części posiedzenia Przewodniczący Kolegium Prezesów - Józef CHODENIONEK serdecznie powitał Prezes Zarządu ROD „Na Skarpie” - Panią Ludmiłę JANKOWSKĄ, która w imieniu Zarządu ROD „Na Skarpie” złożyła wniosek o przyjęcie do grona Kolegium. Wniosek ten został owacyjnie przyjęty.


 

Następny punkt posiedzenia dotyczył rozpatrzenia pisemnej rezygnacji (ze względu na stan zdrowia) z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Kolegium przez
kol. Wiesława LOSSĘ. Jednocześnie zaproponowano, aby funkcję tą pełnił Zastępca Prezesa ROD „Makrum” - kol. Marcin GĄBKA. Po krótkiej dyskusji Kolegium,  jednogłośnie przyjęło uchwałę o wyznaczeniu do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Kolegium kol. Marcina GĄBKĘ.

Następnie głos zabrała Prezes Zarządu ROD „Makrum” Pani Agnieszka CHUDZIŃSKA, która omówiła udział ogrodu w konkursie „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Poinformowała również, ze ogród otrzymał dofinansowanie
w postaci grantu kwotę 100 tysięcy zł. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu,

Przewodniczący Kolegium Józef CHODENIONEK krótko podsumował działalność oświatową realizowaną w ROD na terenie Kolegium w 2022 roku.

Stwierdził, że był to rok szczególny, gdyż cztery ROD skupione w Kolegium, podczas „Dnia Działkowca” obchodziły swoje jubileusze powstania, w tym: 85-lecie - ROD im. „M.C. Skłodowskiej”, 75-lecie - ROD im. „L. Wyczółkowskiego”, 50-lecie - ROD „Na Skarpie”
i 40-lecie - ROD „Pod Brzozą”.

Ponadto, Przewodniczący wymienił wydarzenia organizowane przez poszczególne ogrody, w bieżącym roku, a w tym:

- obchody „Dnia Działkowca” - w czterech ROD: „Storczyk”, „Flaming”, Malinka” i „Kauczuk”;

- inne, takie jak: „Powitanie Lata” -  w ROD: „Malwa” – „Grill dla działkowca” - w ROD „Gajówka”, „Dzień Seniora” - w ROD „Pod Brzozą”, „Pożegnanie lata” - w ROD „M.C. Skłodowskiej” i ROD „L. Wyczółkowskiego”.  

Na zakończenie podziękował zarządom ogrodów za aktywny udział w konkursach krajowych i okręgowych PZD. Przypomniał, że w konkursie realizowanym na szczeblu Okręgu PZD pn. „Wakacje z RODziną na działce”, laureatem II miejsca została Pani Zofia SZEWS z ROD im „M. C. Skłodowskiej”, a laureatem III miejsca Pani Agnieszka WIŚNIEWSKA z ROD „Pod Brzozą”. Laureaci otrzymali okolicznościowe statuetki, dyplomy i nagrody pieniężne (1500 zł, 1000 zł i 500 zł). 

W końcowym wystąpieniu Wiceprezes Okręgu PZD - Pani Urszula WALUSIAK, wysoko oceniła działalność Zarządów ROD, skupionych w Kolegium, podkreślając szczególne jego zaangażowanie w pracy na rzecz integracji środowisk działkowych.

Na tym posiedzenie zakończono.

Wyk. J.Ch.