A A A

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy podjęte w dniu 27.01.2021 r.w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 29.12.2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.