A A A

Stanowisko Kolegium Prezesów ROD rejonu Bydgoszcz-Wschód w sprawie opublikowanego projektu ustawy z dnia 29.12.2020 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach