AAA

porady_prawne

W OZ PZD w Bydgoszczy dyżur prawny sprawowany jest przez dwóch
prawników:


Dyżury w siedzibie biura OZ PZD przy ul. Piotrowskiego 11 w Bydgoszczy
oraz pod numerem tel. 508 059 465

1. Anita Mielcarek

  w każdą środę w godz. 11.00 - 13.00


2. Adam Amenda

 w każdy czwartek w godz. 10.30 - 12.30

KOMU MOŻE PRZYSŁUGIWAĆ PRAWO DO DZIAŁKI

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych działkowcem jest pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki. Zasadą jest zatem zawarcie umowy dzierżawy działkowej tylko z jedną osobą fizyczną jako dzierżawcą działki. Nie została więc przewidziana możliwość zawierania umowy dzierżawy działkowej z więcej niż jedną osobą fizyczną jako dzierżawcą, z wyjątkiem sytuacji, w której działkowcami mogą być oboje małżonkowie. Umowa może być bowiem również zawarta z małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem. Podkreślić należy, że prawo do działki nie może zostać ustanowione wspólnie z inną osobą bliską niż małżonek. Prawo do działki nie może również zostać ustanowione z konkubentem działkowca. W związku z tym zarząd ROD powinien zweryfikować na podstawie aktualnego aktu małżeństwa, czy osoby ubiegające się o ustanowienie wspólnego prawa do działki pozostają w związku małżeńskim.

Wyjaśnić należy również, że w razie śmierci jednego z małżonków prawo do działki, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.

 Stan prawny na dzień: 30.01.2020
SKUTKI WYPOWIEDZENIA UMOWY DZIERŻAWY DZIAŁKOWEJ

Z chwilą upływu terminu wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej prawo do działki wygasa. W takiej sytuacji działkowcowi przysługuje wynagrodzenie za znajdujące się na działce i wykonane zgodnie z prawem nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność.

Warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia, o którym mowa powyżej powinny zostać ustalone w drodze porozumienia pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym i działkowcem, którego prawo do działki wygasło. Porozumienie to powinno również wskazywać, że w kompleksowy sposób reguluje kwestię rozliczenia finansowego pomiędzy byłym działkowcem a stowarzyszeniem ogrodowym. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie dojdzie do zawarcia porozumienia (np. w przypadku nie dojścia do porozumienia w kwestii wysokości wynagrodzenia lub braku kontaktu z byłym działkowcem) stowarzyszenie ogrodowe może wystąpić do sądu z żądaniem sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów w drodze licytacji. Postanowienie sądu o przysądzeniu własności nasadzeń, urządzeń i obiektów jest równoznaczne z ustanowieniem prawa do działki przez stowarzyszenie ogrodowe.

Z powyższego wynika, że zarząd ROD, w przypadku braku porozumienia z działkowcem, nie powinien samodzielnie zbywać nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce, lecz wystąpić do sądu z żądaniem sprzedaży w drodze licytacji sądowej.

 Stan prawny na dzień: 30.01.2020PRZENIESIENIE PRAWA DO DZIAŁKI

Pomimo długiego już czasu obowiązywania ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych nadal pojawiają się pytania działkowców dotyczące formy przeniesienia prawa do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.

Z przeniesieniem prawa do działki mamy do czynienia w sytuacji, gdy dla danej działki w rodzinnym ogrodzie działkowym ustanowione zostało wcześniej prawo dzierżawy na rzecz działkowca, a następnie działkowiec ten zbywa to prawo na rzecz innej osoby. Umowa przeniesienia prawa do działki nie wymaga formy aktu notarialnego, lecz wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Taksa notarialna (wynagrodzenie notariusza) w przypadku formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi jest niższa niż w przypadku formy aktu notarialnego. Należy jednak pamiętać, że notariusz nie przechowuje umów z podpisami notarialnie poświadczonymi. Zatem w przypadku jej zagubienia przez stronę nie będzie możliwości uzyskania jej odpisu od notariusza. Podkreślić należy, że umowa przeniesienia prawa do działki zawarta bez podpisów notarialnie poświadczonych jest nieważna.

Aby przeniesienie prawa do działki było skuteczne względem stowarzyszenia ogrodowego konieczne jest zatwierdzenie tego przeniesienia przez zarząd rodzinnego ogrodu działkowego, w którym znajduje się dana działka. W tym celu osoba zainteresowana powinna złożyć stosowny wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki do zarządu rodzinnego ogrodu działkowego, który będzie miał dwa miesiące na złożenie oświadczenia w przedmiocie zatwierdzenia (lub odmowy), które powinno przyjąć formę uchwały. Jeśli w ciągu tego terminu zarząd rodzinnego ogrodu działkowego nie podejmie żadnej decyzji, będzie to oznaczało zatwierdzenie przeniesienia praw do działki.

 Stan prawny na dzień: 30.01.2020