AAA

Organy ROD

Organami samorządu PZD w rodzinnym ogrodzie działkowym są:

1) walne zebranie członków rodzinnego ogrodu działkowego (konferencja delegatów), 
zwane dalej „walnym zebraniem”,
2) zarząd rodzinnego ogrodu działkowego, zwany dalej „zarządem”,
3) komisja rewizyjna rodzinnego ogrodu działkowego, zwana dalej „komisją rewizyjną”,


Organy PZD pochodzą z wyborów, za wyjątkiem walnego zebrania ROD.
Wybory do organów PZD przeprowadzane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Na żądanie co najmniej połowy wyborców, obecnych na walnym zebraniu (konferencji lub zjeździe), wybór organów PZD odbywa się w głosowaniu tajnym.
Członkiem organu PZD może być jedynie członek zwyczajny PZD.
Można być członkiem tylko jednego organu PZD w danej jednostce organizacyjnej PZD.
Osoba bliska członka organu PZD nie może być członkiem organu w tej samej jednostce organizacyjnej PZD. Zakaz ten dotyczy również małżonka osoby bliskiej członka organu PZD.

Cele i zadania walnych zebrań w ROD


Walne zebranie członków w rodzinnym ogrodzie działkowym jest najwyższym organem samorządu PZD w ogrodzie i może podejmować decyzje w granicach kompetencji określonych statutem PZD. Jest to jedyny organ PZD, który nie pochodzi z wyborów, bowiem w walnym zebraniu mają prawo wziąć udział wszyscy członkowie Związku w ogrodzie.
Statut Związku wyróżnia dwa podstawowe rodzaje walnych zebrań :sprawozdawczo-wyborcze, które odbywa się w roku kończącym kadencję organów PZD w ogrodzie oraz zebrania sprawozdawcze odbywane co roku.
W ogrodzie mogą odbywać się także walne zebrania nadzwyczajne, które mogą się wypowiadać wyłącznie w sprawach, dla których zostały zwołane i mieszczących się w kompetencjach zarówno walnych zebrań sprawozdawczych, jak i sprawozdawczo-wyborczych. Kompetencje walnego zebrania sprawozdawczego określa  statutu PZD, a szczególne uprawnienia walnego zebrania sprawozdawczego
Ponieważ walne zebranie jest najwyższym organem w ogrodzie, posiada też bardzo istotne dla każdego działkowca kompetencje. Jak wynika ze statutu PZD, poza składką członkowską uchwaloną przez Krajową Radę PZD w jednakowej wysokości dla całego kraju, tylko walne zebranie ma prawo uchwalania dodatkowych opłat dla działkowców – wyjątek to wpisowe  i opłata inwestycyjna , ale są to opłaty jednorazowe, wnoszone przez nowych członków Związku.
Walne zebranie może uchwalić następujące opłaty :
opłatę na potrzeby ogrodu,
opłatę na zaplanowaną inwestycję lub remont,
opłatę energetyczną (w ogrodach zelektryfikowanych),
ekwiwalent za nieprzepracowane prace przy inwestycji (remoncie).
Do walnego zebrania sprawozdawczego należy :
1/ dokonanie oceny działalności zarządu ROD za okres sprawozdawczy na podstawie przedstawionego sprawozdania zarządu,
2/ rozpatrzenie sprawozdania i wniosków komisji rewizyjnej dotyczących działalności zarządu w okresie sprawozdawczym,
3/ zapoznanie się z wynikami kontroli działalności zarządu przeprowadzonej przez organ wyższego stopnia,
4/ zatwierdzenie, na wniosek komisji rewizyjnej, sprawozdania z działalności zarządu oraz sprawozdania finansowego,,
5/ uchwalanie rocznych planów pracy i preliminarzy finansowych ROD,
6/ uchwalanie niezbędnych opłat na potrzeby ROD wraz z terminem ich uiszczenia,
7/ podjęcie uchwały w sprawie wykonywania prac na rzecz ROD,
8/ podjęcie uchwały w sprawie inwestycji lub remontu w ROD ze wskazaniem udziału członków zwyczajnych   pracach  na ten cel,
9/ rozpatrzenie wniosków zgłaszanych na zebraniu i podjęcie stosownych uchwał.

Do kompetencji walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego należy ponadto :
1/ uchwalenie programu działania na okres kadencji,
2/ udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi,
3/ ustalenie liczby członków zarządu, komisji rewizyjnej  w granicach przewidzianych w statucie,
4/ wybór członków zarządu, komisji rewizyjnej  oraz delegatów na okręgowy zjazd.

Nie zwołanie walnego zebrania do dnia 30 kwietnia może stanowić podstawę do odwołania zarządu ROD i ustanowienia zarządu komisarycznego, który działa do chwili odbycia walnego zebrania i wyboru nowego zarządu ROD.