AAA

Informacje i wskazowki dla ROD


Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami, które są niezbędne do poprawnego przeprowadzenia zebrań wszystkich działkowców, które muszą odbyć się do stycznia 2015r. we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych. Poniżej publikujemy dokumenty do pobrania.

Wzór zaproszenia na zebranie - pilk .doc (pobierz) – plik .pdf (pobierz)

Wzór regulaminu zebrania wszystkich działkowców - pilk .doc (pobierz) – plik .pdf (pobierz)

(pieczęć ROD)


UCHWAŁA NR 1/2014
zebrania działkowców ROD ..................................................w ...........................................
zwołanego w trybie art. 69 ustawy o rod z 13 grudnia 2013r. w dniu ............................ 2014r. w sprawie pozostawienia ROD jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców i powierzenia mu prowadzenia ogroduObecni na zebraniu, zwołanym z trybie art. 69 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r., działkowcy zgodnie z art. 70 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych postanowili o pozostawieniu ROD ....................................................................jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców i powierzeniu mu prowadzenia ogrodu.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                           PRZEWODNICZĄCY UCHWAŁ I WNIOSKÓW ZEBRANIA
           (podpis)                                                                                                        (podpis)
., dnia...........................2014 r.
(Pieczęć ROD)

                                                                                                  POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

                                                                                                    ROD..........................................................

                                                                                                        w


                                                                                PROTOKÓŁ
                                    KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW ZEBRANIA DZIAŁKOWCÓW
                                                  RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO
                                     Z GŁOSOWANIA W SPRAWIE WYBORU STOWARZYSZENIA
                                   OGRODOWEGO I POWIERZENIA MU PROWADZENIA OGRODU

Na zebraniu działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego obradującym w dniu .......................... wybrano Komisję Uchwał i Wniosków, która ukonstytuowała się w następujący sposób:

Przewodniczący:

Sekretarz:

Członkowie:

Komisja Uchwał i Wniosków po wysłuchaniu wystąpień działkowców przedstawia zebraniu projekty uchwał o:

1) pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego, jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w art. 65 ust. l pkt l ustawy o rod z 13 grudnia 2013r. i powierzeniu mu prowadzenia tego ogrodu

2) wyodrębnieniu rodzinnego ogrodu działkowego ze stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w art. 65 ust. l pkt l ustawy o rod z 13 grudnia 2013r., i powołaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego, które przejmie prowadzenie tego ogrodu (uchwała o wyodrębnieniu ROD (tylko w przypadku, gdy taki projekt został zgłoszony). które poddano głosowaniu.

W głosowaniu nad uchwałą o pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego, jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzeniu mu prowadzenia tego ogrodu wzięło udział ............... działkowców mających tytuł prawny do działki. Za przyjęciem

uchwały głosowało .............. działkowców, przeciwnych było ............. wstrzymało się od

głosu .............. działkowców.

Wymagana większość do podjęcia uchwały wynosiła ................ głosów działkowców.PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                           PRZEWODNICZĄCY UCHWAŁ I WNIOSKÓW ZEBRANIA
           (podpis)                                                                                                        (podpis)
., dnia...........................2014 r.(Pieczęć ROD)

                                                                                                POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
                                                                                                ROD ..........................................................
                                                                                                w
.................................................................

..................................dnia................... 2014 r.

(miejscowość)

                                                                                          PROTOKÓŁ
                                                  KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW ZEBRANIA DZIAŁKOWCÓW
                                                                 RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO
                                                  Z GŁOSOWANIA W SPRAWIE WYBORU STOWARZYSZENIA
                                                  OGRODOWEGO I POWIERZENIA MU PROWADZENIA OGRODU

Na zebraniu działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego obradującym w dniu ...............................
wybrano Komisję Uchwał i Wniosków, która ukonstytuowała się w następujący sposób:

Przewodniczący:

Sekretarz:

Członkowie:

Komisja Uchwał i Wniosków po wysłuchaniu wystąpień działkowców przedstawia zebraniu projekty uchwał o:

1) pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego, jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w art. 65 ust. l pkt ł ustawy o rod z 13 grudnia 2013r. i powierzeniu mu prowadzenia tego ogrodu

2) wyodrębnieniu rodzinnego ogrodu działkowego ze stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w art. 65 ust. l pkt l ustawy o rod z 13 grudnia 2013r., i powołaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego, które przejmie prowadzenie tego ogrodu (uchwała o wyodrębnieniu ROD (tylko w przypadku, gdy taki projekt został zgłoszony). które poddano głosowaniu.

W głosowaniu nad uchwałą o pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego, jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzeniu mu prowadzenia tego ogrodu wzięło udział ............... działkowców mających tytuł prawny do działki. Za przyjęciem

uchwały głosowało .............. działkowców, przeciwnych było ............. wstrzymało się od

głosu .............. działkowców.

Wymagana większość do podjęcia uchwały wynosiła ................ głosów działkowców

Przygotowanie walnego zebrania

Do obowiązków organów Związku w ROD należy przedstawienie działkowcom uczestniczącym w walnym zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności za poprzedni rok. 
Sprawozdanie zarządu winno zawierać realizację zadań uchwalonych przez walne zebranie oraz realizację zadań statutowych i innych działań, które zarząd wykonywał. Podczas walnego zebrania swoje sprawozdania z działalności winny także złożyć komisja rewizyjna i komisja rozjemcza. Sprawozdanie zarządu i komisji statutowych należy wyłożyć do wglądu działkowcom w terminie określonym w zawiadomieniu o walnym zebraniu, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem walnego zebrania.
Niezmiernie ważne są nie tylko przygotowywane dokumenty, ale cała organizacja walnego zebrania. To są bardzo ważne obrady, a więc konieczne jest zapewnienie odpowiedniego miejsca obrad. Raz w roku należy zadbać o odpowiednią salę, aby zapewnić odpowiednią rangę walnemu zebraniu i warunki dla działkowców. Wynajmując salę na walne zebranie trzeba liczyć się z tym, że obrady mogą się przedłużyć, a więc nie można ograniczać czasowo wynajęcia sali.
Ważną sprawą jest zapewnienie odpowiedniej rangi i oprawy walnego zebrania. Walne zebranie ma obradować nad ważnymi z punktu widzenia ogrodu, ale także całego Związku sprawami. Dlatego pożądana jest też odpowiednia, związkowa dekoracja, flagi związkowe, hasła itp.

Zawiadomienie o walnym zebraniu.
Członek związku ma statutowo zagwarantowane prawo udziału w walnym zebraniu, aby więc mógł z tego prawa skorzystać, musi zostać skutecznie zawiadomiony. Warunki, jakie musi spełniać zawiadomienie o walnym zebraniu zostały określone w § 78 i § 79 statutu PZD oraz w § 26 regulaminu ROD. Zgodnie z tymi przepisami każdy działkowiec powinien otrzymać imienne, pisemne zawiadomienie przesłane za pośrednictwem poczty lub dostarczone bezpośrednio, np. podczas pobytu na działce (w tym przypadku konieczne jest pokwitowanie odbioru zawiadomienia). Zawiadomienie musi być wysłane lub doręczone co najmniej 14 dni przed planowanym terminem odbycia walnego zebrania i zawierać informacje : termin i miejsc, gdzie będzie się odbywało walne, proponowany porządek obrad, gdzie i kiedy będą wyłożone do wglądu materiały sprawozdawcze, a także informacje, że w przypadku, gdy o planowanej godzinie rozpoczęcia zebrania nie będzie obecnych więcej niż 50 % członków Związku z ogrodu, to walne zebranie odbędzie się w drugim terminie (co najmniej pół godziny po pierwszym terminie), a podjęte uchwały obowiązują wszystkich działkowców bez względu na ilość obecnych na zebraniu.

Lista obecności na walnym zebraniu.
Każdy członek Związku potwierdza swoją obecność na walnym zebraniu własnoręcznie złożonym podpisem na liście obecności. Lista obecności musi być wcześniej przygotowana i być odpowiednio oznakowana – jakiego zebrania i ogrodu dotyczy, dzień zebrania oraz imienny wykaz członków (nie działek) i miejsce na własnoręczny podpis.
Walne zebranie jest także organem Polskiego Związku Działkowców i zgodnie z zasadą określoną w § 42 ust. 1 statutu PZD, członkiem organu Związku może być tylko członek zwyczajny PZD. Dlatego też w walnym zebraniu mają prawo uczestniczyć wyłącznie członkowie Związku i goście zaproszeni przez zarząd ROD. Prawo uczestnictwa w walnym zebraniu mają także przedstawiciele władz wyższych Związku.
W walnym zebraniu nie mogą uczestniczyć członkowie rodziny członka Związku w jego zastępstwie. Prawa członkowskie, w tym prawo uczestniczenia w walnym zebraniu mają wyłącznie członkowie zwyczajni PZD, a wszelkie zastępowanie członka PZD może tylko dezorganizować przebieg walnego, bowiem takie osoby nie mają prawa głosu – nie mogą wypowiadać się w sprawach ogrodu, ani nie mogą głosować.

Projekty uchwał walnego zebrania
Odpowiednie projekty uchwal walnego zebrania, zgodnie z kompetencjami określonymi w statucie PZD, winny być przygotowane przez zarząd ROD. Szczególnie starannie należy przygotować projekty dotyczące opłat, ponieważ ich wysokość winna wynikać z konkretnych potrzeb. Należy posłużyć się wzorami druków dostarczanych przez Krajowa Radę PZD i w ten sposób można przygotować uchwały zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Nie można przygotowywać jednej uchwały zawierającej (w punktach) wszystkie sprawy, które walne ma podjąć. Każda uchwała winna być odrębnie głosowana i stanowić odrębny dokument.
Walne zebranie sprawozdawcze, zgodnie z § 82 statutu PZD winno podjąć następujące uchwały w sprawie :
1/ zatwierdzenia, na wniosek komisji rewizyjnej, sprawozdania z wykonania przez zarząd ROD planu pracy,
2/ zatwierdzenia, na wniosek komisji rewizyjnej, sprawozdania finansowego,
3/ zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej,
4/ zatwierdzenia sprawozdania komisji rozjemczej,
5/ uchwalenia planu pracy na rok bieżący,
6/ preliminarza finansowego zabezpieczającego wykonanie planu pracy,
7/ uchwalenia niezbędnych opłat na potrzeby ROD wraz z terminami ich wnoszenia – opłata na rzecz ogrodu, opłata energetyczna,
8/ wykonania prac na rzecz ROD – ilość godzin, wysokość ekwiwalentu,
9/ inwestycji i remontu w rodzinnych ogrodach działkowych wraz z określeniem pracy członków Związku na ten cel – wkład finansowy w inwestycję, ilość godzin pracy na rzecz inwestycji, ekwiwalent za nieprzepracowane godziny przy inwestycji i termin jego wnoszenia.
Należy zwrócić uwagę na kompetencje walnego zebrania dotyczące uchwalania opłat od działkowców. Walne zebranie nie może uchwalać opłat, które nie są przewidziane w statucie PZD, a więc nie mogą być ustalane np. opłaty za wjazd na teren ogrodu, wysokość odsetek (obowiązują odsetki ustawowe). Walne zebrania (ani żaden organ Związku) nie może również uchwalać kar finansowych. Takie uchwały są z mocy prawa nieważne, a pobrane środki podlegają zwrotowi wpłacającym działkowcom.