AAA

Informacje i wskazowki dla RODUchwała KR PZD w sprawie przyjęcia założeń dla struktur PZD w zakresie pozyskiwania środków unijnych na potrzeby PZD i ROD - 26.06.2015Uchwała KR PZD w sprawie pozyskiwania środków z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 26.06.2015

           
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Bydgoszcz, 22 grudnia 2014 r.

WGK.I.624.1,2.48.2014

Polski Związek Działkowców • Okręgowy Zarząd ul. Piotrowskiego 11 85-098 Bydgoszcz


W związku z możliwością pozyskania przez Miasto Bydgoszcz środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest z terenu miasta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, że przyjmuje wnioski o uzyskanie dofinansowania na ww. zadanie. Jednocześnie proszę o przekazanie informacji działkowcom na temat uzyskania dotacji.

O dofinansowanie można ubiegać się na zadania realizowane:

a) na obiektach budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, zaliczanych do niżej wymienionych grup:

- l grupa: placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówki artystyczne - ogniska artystyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych);

- II grupa: inne obiekty użyteczności publicznej (ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i bezpieczeństwa publicznego);

- III grupa: inne obiekty użyteczności publicznej;

b) na obiektach których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.

Dofinansowaniem objęte są koszty:

demontażu pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,

transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,

unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100% kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest, lecz nie więcej jak 1 000,00 zł za 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Prace polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów prowadzone będą przez uprawnioną firmę działającą na zamówienie Urzędu Miasta Bydgoszczy po przeprowadzeniu kontroli sprawdzającej stan faktyczny i po podpisaniu umowy dotującej. Urząd Miasta Bydgoszczy nie będzie refundował kosztów związanych z realizacją zadania na podstawie przedstawionych faktur VAT (rachunków).

Wnioski o przyznanie dotacji można składać do dnia 30 stycznia 201^ r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Jezuicka 4a, pok, 9, Informacje i wzór wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w ww. zakresie zostały zamieszczone na stronie internetowej www.czystabydgoszcz.pl. w zakładce „Aktualności" oraz www.bydgoszcz.pl w zakładce „Aktualności".

W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt pod nr tel. 52 58 58 493, 52 58 58 038.


85- 102 Bydgoszcz, ul. jezuicka 4a, teL: (52) 58 58 394 fax.: (52) 5858111 email: wgk@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl