AAA

Organy okręgowe

                                         Skład Okręgowej  Rady PZD w Bydgoszczy
                                                           w  kadencji 2015 – 2019 

1. Kokot Barbara ROD"Pod Borem" w Prądocinie
2. Walusiak Urszula ROD" Formet" w Bydgoszczy
3. Studziński Lech ROD "Kpr.Benedy" w Bydgoszczy
4. Skrzeszewski Roman ROD"Sadremo" w Pieczyskach
5. Bień Marian ROD" Pałuczanka" w Żninie
6. Pietrzak Józef ROD "Bratek" w Solcu Kujawskim
7. Matuszewski Harald ROD " Transportowiec" w Bydgoszczy
8. Kozłowski Roman ROD "Pod Akacjami"  Grupa
9. Oliwkowski Jerzy ROD "Kolejarz " w Inowrocławiu
10. Kosnowski Sylwester ROD "800-Lecia " w Inowrocławiu
11. Procyk Jan ROD "Siła" w Gniewkowie
12. Lipiński Jerzy ROD " Pod Lasem" w Mogilnie
13. Pasera Janusz ROD :"Pod Topolami " w Bydgoszczy
14. Ochociński Jerzy ROD "Spartakus" w Bydgoszczy
15. Bilicki Marian ROD " Kapuściska" w Bydgoszczy
16. Chodenionek Józef ROD "Pod Brzozą" w Bydgoszczy
17. Kruszczak Zbigniew ROD "Relax" w Wierzchucinku
18. Motała Teodor ROD" Międzylesie-Północ"
19. Momot Ryszard ROD "Cukrownik II w Błądzimiu
20. Kitłowski Roman ROD "Modrzew" w Osielsku
21. Kapuściński Jerzy ROD " Stokrotka" w Świeciu
22. Rogalska Mariola ROD "Sadremo" w Pieczyskach
23. Walkowiak Jerzy ROD "Kruszynka" w Kruszynie Kraj.
24. Sroczyński Zbigniew ROD" Pocztowiec" w Niemczu
25. Rzepka Paweł  ROD " Prasa" w Bydgoszczy
26. Pietrzak Jerzy ROD " Rusałka " w Wierzchucinku
27. Tkaczyk Tadeusz ROD " Zwycięstwo" w Maksymilianowie
28. Trudnowska Bożena ROD "Srebrnica" w Koronowie
29. Przybylska Zofia ROD "Zacisze" w Bydgoszczy

Okręgowy Zarząd PZD


1. Prezes Kokot Barbara ROD"Pod Borem" w Prądocinie
2. I v-ce Prezes Walusiak Urszula ROD" Formet" w Bydgoszczy
3. II v-ce prezes Studziński Lech ROD "Kpr.Benedy" w Bydgoszczy
4. skarbnik Skrzeszewski Roman ROD"Sadremo" w Pieczyskach
5. sekretarz Bień Marian ROD" Pałuczanka" w Żninie
6. członek  Pietrzak Józef ROD "Bratek" w Solcu Kujawskim
7. członek  Matuszewski Harald ROD " Transportowiec" w Bydgoszczy
8. członek  Kozłowski Roman ROD "Pod Akacjami"  Grupa
9. członek  Oliwkowski Jerzy ROD "Kolejarz " w InowrocławiuOkręgowy zarząd prowadzi sprawy okręgu, działa na rzecz ROD oraz współpracuje z organami samorządu terytorialnego i terenową administracją rządową z obszaru działania okręgu w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju ROD.

Do okręgowego zarządu należy:

1)        udzielanie pomocy zarządom ROD w zakresie spraw określonych w § 72,

2)        podejmowanie inicjatyw w celu tworzenia i rozwoju ROD,

3)        gospodarowanie i rozporządzanie środkami finansowymi okręgu,

4)        zarządzanie majątkiem trwałym i utrzymywanie go w należytym stanie,

5)        rozporządzanie majątkiem ruchomym pozostającymi w dyspozycji okręgu,

6)        sprawowanie nadzoru nad zarządami ROD w zakresie wypełniania ich obowiązków,

7)        udzielanie zgody zarządom ROD na działanie przekraczające zakres zwykłego zarządu, z wyłączeniem spraw określonych w § 134 ust. 2 pkt 13,

8)        podejmowanie działań w celu uzyskania i rozliczenia dotacji celowej ze środków publicznych,

9)        prowadzenie inwestycji związanych z zakładaniem i modernizacją ROD,

10)    sprawowanie nadzoru nad zarządami ROD w zakresie zgodnego z regulaminem ROD zagospodarowania ogrodu,

11)    rozpatrywanie i załatwianie skarg dotyczących działalności zarządów ROD oraz zagospodarowania ROD,

12)    stwierdzanie nieważności walnych zebrań (konferencji delegatów),

13)    zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwał walnych zebrań (konferencji delegatów),

14)    zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwał zarządów ROD,

15)    podejmowanie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia uchwał zarządów ROD o wypowiedzeniu umowy dzierżawy działkowej,

16)    zawieszanie lub odwoływanie zarządów ROD lub ich członków oraz powoływanie zarządów komisarycznych ROD, a także stwierdzanie wygaśnięcia mandatów członków zarządów ROD,

17)    zatwierdzanie planów zagospodarowania nowych oraz zmian planów zagospodarowania istniejących ogrodów,

18)    podejmowanie uchwał w sprawie łączenia lub podziału ROD,

19)    podejmowanie uchwał w sprawie wyrażania zgody na czasowe zajęcia terenu ROD oraz opiniowanie wniosków o ustanowienie służebności na nieruchomościach PZD,

20)    opiniowanie żądań właścicieli nieruchomości w zakresie likwidacji całości lub części ROD oraz uczestniczenie w jej przebiegu,

21)    terminowe rozliczanie i odprowadzanie należnej składki członkowskiej i innych należności wewnątrzorganizacyjnych do organu wyższego stopnia,

22)    organizowanie i prowadzenie ośrodków szkolenia oraz ośrodków finansowo-księgowych dla ROD,

23)    prowadzenie Rejestru Członków Organów PZD w części dotyczącej członków organów ROD z obszaru działania okręgu,

wykonywanie zadań określonych w innych postanowieniach niniejszego statutu odnoszących się do okręgowego zarządu.