AAA

Organy okręgowe

                                         Skład Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy

                                                                 w  kadencji 2015 – 2019

1. Barbara Kokot                               - ROD "Pod Borem" Prądocin
2. Urszula Walusiak                          - ROD "Formet" Bydgoszcz
3. Lech Studziński                             - ROD "Kpr. Benedy" Bydgoszcz
4. Roman Skrzeszewski                    - ROD " Sadremo" Pieczyska
5. Marian Bień                                  - ROD " Pałuczanka" Żnin
6. Bogumił Ziemkiewicz                    - ROD " Irena" Inowrocław
7. Józef Pietrzak                                - ROD " Bratek" Solec Kujawski
8. Harald Matuszewski                     - ROD "Transportowiec" Bydgoszcz
9. Roman Kozłowski                        - ROD " Pod Akacjami" Grupa
10. Jerzy Oliwkowski                       - ROD " Kolejarz" Inowrocław
11. Sylwester Kosnowski                 - ROD "800-Lecia" Inowrocław
12. Jan Procyk                                  - ROD " Siła" Gniewkowo
13. Jerzy Lipiński                             - ROD " Pod Lasem" Mogilno
14. Janusz Pasera                             - ROD " Pod Topolami " Bydgoszcz
15. Jerzy Ochociński                        - ROD " Spartakus" Bydgoszcz
16. Marian Bilicki                            - ROD " Kapuściska" Bydgoszcz
17. Józef Chodenionek                    - ROD " Pod Brzozą" Bydgoszcz
18. Zbigniew Kruszczak                  - ROD " Relax" Wierzchucinek
19. Teodor Motała                           - ROD " Międzylesie- Północ
20. Ryszard Momot                         - ROD " Cukrownik II " Błądzim
21. Roman Kitłowski                      - ROD " Modrzew" Osielsko
22. Jerzy Kapuściński                     - ROD " Stokrotka" Świecie
23. Mariola Rogalska                      - ROD " Sadremo" Pieczyska
24. Jerzy Walkowiak                       - ROD " Kruszynka" w Kruszynie Kraj.
25. Zbigniew Sroczyński                - ROD " Pocztowiec" Niemcz
26. Paweł Rzepka                           - ROD " Prasa " Bydgoszcz
27. Henryk Pietrzak                        - ROD " Rusałka" Wierzchucinek

Prezydium OZ PZD:

1. Prezes Barbara  Kokot ROD "Pod Borem" Prądocin
2. I v-ce prezes  Urszula Walusiak  ROD "Formet" Bydgoszcz
3. II vce prezes Lech Studziński  ROD "Kpr. Benedy" Bydgoszcz
4. skarbnik  Roman Skrzeszewski  ROD " Sadremo" Pieczyska
5. sekretarz  Marian Bień   ROD " Pałuczanka" Żnin
6. członek Bogumił  Ziemkiewicz ROD " Irena" Inowrocław
7. członek   Józef Pietrzak ROD " Bratek" Solec Kujawski
8. członek Harald Matuszewski  ROD "Transportowiec" Bydgoszcz
9. członek  Roman Kozłowski ROD " Pod Akacjami" Grupa
 Okręgowy zarząd prowadzi sprawy okręgu i reprezentuje go na zewnątrz według zasad określonych w § 125 Statutu PZD (§ 119 ust. 1 Statutu PZD).
Okręgowy zarząd reprezentuje interesy ROD i współpracuje z organami samorządu terytorialnego i terenową administracją rządową z obszaru działania okręgu w zakresie zakładania, funkcjonowania i rozwoju ROD (§ 122 Statutu).

(§ 123) → Do okręgowego zarządu należy prowadzenie spraw okręgu, a w szczególności :
1) składanie sprawozdań ze swej działalności na okręgowym zjeździe delegatów,
2) uchwalanie rocznych planów pracy i preliminarzy finansowych, okresowe dokonywanie ocen wykonania tych planów,
3) zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu pracy,
4) zatwierdzanie sprawozdania finansowego okręgu,
5) gromadzenie środków finansowych okręgu i zarządzanie nimi,
6) przyjmowanie rocznych zbiorczych preliminarzy finansowych i sprawozdań finansowych ROD,
7) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków prezydium okręgowego zarządu oraz
    podejmowanie stosownych uchwał,
8) ustalanie zasad wyboru delegatów na okręgowy zjazd PZD,
9) stwierdzanie nieważności walnych zebrań (konferencji delegatów),
10) zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwał walnych zebrań        (konferencji delegatów),
11)zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwał zarządów ROD,
12)zawieszanie lub odwoływanie zarządów ROD lub ich członków praz      powoływanie zarządów komisarycznych ROD,
13)udzielanie zgody zarządom ROD na działanie przekraczające zakres zwykłego    zarządu,z wyłączeniem spraw określonych w § 150 ust. 2 pkt 25 Statutu,
14)wyrażanie zgody na budowę i modernizację na terenie ROD urządzeń i obiektów
   stanowiących własność PZD oraz nadzór nad jej realizacją,
15)prowadzenie inwestycji związanych z zakładaniem i modernizacją ROD,
16)podejmowanie uchwał w sprawie łączenia lub podziału ROD,
17)sprawowanie nadzoru nad zarządami ROD w zakresie wypełniania ich  obowiązków,
18)sprawowanie nadzoru nad zarządami ROD w zakresie zgodnego z regulaminem  ROD zagospodarowania ogrodu,
20)podejmowanie uchwał w sprawie czasowego zajęcia terenu ROD,
21)opiniowanie wniosków dotyczących likwidacji całości lub części ROD oraz jej
   przeprowadzenie,
22)terminowe rozliczanie i odprowadzanie należnej składki członkowskiej i  wpisowego do organu wyższego stopnia według zasad ustalonych przez Krajową  Radę PZD,
23)ustalanie wysokości opłaty inwestycyjnej w nowych ROD,
24)prowadzenie ewidencji ROD,
25)prowadzenie ewidencji członków PZD z obszaru działania okręgu,
26)prowadzenie Rejestru Członków Organów PZD w części dotyczącej członków  organów ROD z obszaru działania okręgu,
28)rozpatrywanie i załatwianie skarg dotyczących działalności zarządów ROD oraz
   zagospodarowania ROD,
29)organizowanie i prowadzenie ośrodków szkolenia oraz ośrodków finansowo –    księgowych dla ROD.

(§ 124) → W celu realizacji zadań określonych w § 123 okręgowy zarząd powołuje ze swego grona prezydium.

Sposób funkcjonowania i zakres zadań okręgowego zarządu PZD ujęty jest w przepisach § 119 – 126 Statutu PZD.