AAA

Informacje dla kandydata na dzialkowca

http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html 

Nadmieniamy, że w funkcjonującym dotychczas wzorze umowy przeniesienia prawa do działki przyjmowano, że wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki składa do zarządu ROD nabywca prawa. Ta pierwotna, liberalna wykładnia art. 41 ust. 3 ustawy o ROD, podyktowana była tym, że to przede wszystkim nabywca jest zainteresowany „skutecznością” umowy przeniesienia prawa do działki (w szczególności gdy zapłacił już wynagrodzenie za nasadzenia, urządzenia i obiekty). Jakkolwiek kwestia ta ma w istocie drugorzędne znaczenie i raczej nie może stanowić podstawy do podważania skuteczności przeniesienia prawa do działki, to tworząc materiał mający charakter instruktażowy uznano, że winien on unikać uproszczeń narażających na zarzut odstępstwa od zapisów ustawy.

Literalna wykładnia art. 41 uzasadnia bowiem pogląd, że wniosek  o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki powinien być podpisany (składany) przez zbywającego prawo do działki. W art. 41 ust. 3 zdanie 2 ustawy o ROD zapisano bowiem, że we wniosku o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki „działkowiec” ma wskazać wartość wynagrodzenia (za naniesienia i nasadzenia). Pośrednio wskazano zatem, że osobą podpisującą wniosek do zarządu ROD o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki jest „działkowiec” – w rozumieniu ustawy o ROD osoba posiadająca tytuł prawny do działki (art. 2 pkt 1).

Stąd też składającym wniosek winien być występujący w umowie w charakterze zbywcy; nabywca staje się bowiem działkowcem dopiero po zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki przez zarząd ROD (względnie, w przypadku biernej postawy zarządu ROD, z upływem 2 miesięcy od złożenia wniosku o zatwierdzenie).

W aspekcie technicznym oznacza to, iż wniosek do zarządu ROD o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki winien podpisać działkowiec („zbywca”). Jednocześnie na  gruncie ustawy można przyjęć, że jest obojętne, w jaki sposób dokument ten (wraz z umową przeniesienia prawa do działki) zostanie dostarczony do zarządu ROD. Zatem samej czynność doręczenia (przyniesienia do zarządu ROD) może dokonać już „nabywca”.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na próby kwestionowania skuteczności składania przez zarządy ROD oświadczeń o zatwierdzeniu (bądź też odmowie zatwierdzenia) przeniesienia prawa do działki, poprzez doręczenie zainteresowanym samej uchwały zarządu ROD w tej sprawie, zaleca się, aby zarząd ROD przekazywał również odrębny dokument: „Oświadczenie o zatwierdzeniu (odmowie zatwierdzenia) przeniesienia prawa do działki”. Do takiego dokumentu uchwała byłaby wyłącznie załącznikiem. Stosowne wzory oświadczeń zarządu zostały również przygotowane przez biuro KR i udostępnione do pobrania.

Prosimy zatem  ROD wdrożenie i ich stosowania. 

  Dyrektor Biura Prawnego PZDUstawa definiuje działkowca jako pełnoletnią osobę fizyczną uprawnioną do korzystania z działki, które będzie następować w oparciu o konkretny tytuł prawny ( tzw prawo do działki), ustanowiony przez stowarzyszenie ogrodowe ( zarząd ROD ),(art.2 pkt 1 i 4 ).
W konsekwencji prawo do działki będzie powstawało na podstawie umowy dzierżawy działkowej, zawierającej pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym a kandydatem na działkowca ( art. 27 ust. 1 i 2 ). Oznacza to, że umowa będzie zawierana jedynie w przypadku  " przejmowania" tzw. wolnej działki.Umowa może być również zawarta z małżonkiem działkowca, jeśli zażąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem ( art. 27 ust.2 zd. 2 ).

Ustawa opiera się na założeniu, iż prawo do działki jest niezależne od przynależności organizacyjnej(art.2 pkt 1).
Dlatego też działkowiec nie musi być członkiem stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD. Może ograniczyć się jedynie do korzystania z działki oraz realizacji swoich obowiązków, czyli przestrzegania regulaminu i uiszczania opłat ogrodowych.
W takiej sytuacji relacje ze stowarzyszeniem sprowadzają się do wykonywania praw i obowiązków wynikających z dzierżawy działkowej.
Należy podkreślić, że przystępując do stowarzyszenia działkowiec może włączyć się w życie organizacyjne danego ROD.Członek ROD ma bowiem zapewniony wpływ na decyzje dotyczące zarządzania ogrodem. W szczególności ma prawo uczestniczyć w walnych zebraniach i podejmować decyzje o najważniejszych sprawach ROD, zawłaszcza dotyczących opłat oraz wyboru władz.