AAA

Informacja dla księgowych ROD

2017r

Formularze do przeprowadzenia Walnych zebrań sprawozdawczych ROD oraz sporządzenia sprawozdań i preliminarzy finansowych - 03.01.2017

Komunikat KR PZD w sprawie druków dokumentów dla ROD dotyczących inwestycji i remontów

Narady szkoleniowo - instruktażowe dla księgowych ROD odbędą się w terminach:

1.W dniu 6 grudnia 2016r  o godzinie 11.00 ROD z Inowrocławia i okolic.

2. W dniu 7 grudnia 2016r o godzinie 10.00 ROD z Świecia i okolic

3. W dniu 8 grudnia  2016r o godzinie 10.00  ROD z Bydgoszczy i okolic

4. W dniu 8 grudnia 2016r o godzinie 15. 00 ROD z Bydgoszczy i okolic.

5. W dniu 14 grudnia 2016r  o godzinie 10.00  ROD z Bydgoszczy i okolic.

                                                                                     Główna Księgowa OZ PZD
                                                                                              Ewa Tkaczyk                                                                    Przypomnienia organizacyjne.

 Zbliża się koniec 2015 roku, który jest rokiem wielu zmian. Zmiany dotyczyły nowego Zakładowego Planu Kont, nowego Statutu PZD, nowych lub dostosowujących uchwał Krajowej Rady PZD do obowiązujących przepisów oraz nowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Koniec roku jest dla Zarządów i księgowych ROD czasem podsumowania rezultatu ich całorocznej pracy.

Przypominamy, że można:

1.     już rozpocząć przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych oraz środków trwałych o niskiej wartości początkowej zgodnie z zasadami zawartymi w Zakładowym Planie Kont. Przeprowadzenie takiej inwentaryzacji może odbywać się w terminie od 1 października do 31 grudnia danego roku,

2.     sprawdzić zgodność rozrachunków z Krajową Radą PZD, Okręgiem w Bydgoszczy i innymi kontrahentami. Zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości każde saldo powinno być potwierdzone, ustawa nie dopuszcza tzw. „milczącego akceptu”,

3.     sprawdzić czy wydatki i wpłaty za wodę, energię nabytą od jednostek zewnętrznych na potrzeby działkowców oraz wodę z własnych ujęć przeznaczoną na potrzeby działkowców, a także wywóz śmieci z poszczególnych działek zostały prawidłowo zaksięgowane, tz. na kontach rozrachunkowych.

Należy także pamiętać o Uchwale nr 9/XXIII/2014 Krajowej Rady PZD z dnia 11 grudnia 2014 roku, w sprawie przeznaczania wyniku finansowego z działalności statutowej, który zgodnie z przywołaną uchwałą po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania winien być przeksięgowany na Fundusz Statutowy danej jednostki, na jego zwiększenie jeśli powstała nadwyżka przychodów nad kosztami lub na jego zmniejszenie jeśli powstała nadwyżka kosztów nad przychodami.

         W miesiącach grudzień 2015 roku i styczeń 2016 roku zostaną przeprowadzone narady szkoleniowo-instruktażowe z księgowymi ROD, które w głównej mierze dotyczyć będą prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego ROD za 2015 rok i już w chwili obecnej apelujemy o terminowe składanie sprawozdania finansowego zgodnie z wyznaczonym przez Okręg w Bydgoszczy terminem, łącznie z wymaganymi załącznikami.

 Sporządziła: Ewa Tkaczyk Główny Księgowy

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie komputeryzacji ROD - 26.08.2015

Prezydium Krajowej Rady PZD realizując program  przyjęty  przez XII Krajowy Zjazd PZD zdecydowało o podjęciu prac nad wprowadzeniem jednolitego programu komputerowego dostosowanego do prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej przez rodzinne ogrody działkowe. Biuro Krajowej Rady PZD zostało zobowiązane do zebrania ofert na zakup programu lub opracowanie programu pod potrzeby Związku.

Oferty na program finansowo-księgowy winny uwzględniać następujące oczekiwania:

 1. Powinien być dostosowany do Zakładowego Planu Kont PZD.
 2. Powinien działać w systemie operacyjnym Windows.  
 3. Powinien posiadać moduł magazynowy, kasowy, płacowy.
 4. Powinien posiadać nieograniczoną możliwość rozbudowywania rozrachunków z działkowcami z podziałem na tytuły.
 5. Współpraca z płatnikiem – ZUS.
 6. Dostęp każdego ROD do usługi informatycznej drogą elektroniczną, telefoniczną i poprzez ewentualną wizytę informatyka.
 7. Nadzór producenta nad programem oraz dokonywanie aktualizacji zgodnie z przepisami Związkowymi i powszechnie obowiązującymi.
 8. Program powinien być tak przystosowany, aby stwarzał możliwość w dalszej przyszłości współpracy w sieci.
 9. Opracowanie kartoteki „działkowca” współpracującej z programem finansowo-księgowym.

Ponadto program powinien posiadać:

 •   opis funkcjonalności programu,
 •   przejrzyste menu,
 •   podpowiedzi do każdej funkcji systemu (tzw. Help)
 • możliwość wyboru komunikatu informującego o popełnionych pomyłkach i wskazanie sposobu rozwiązania problemu.

Po zebraniu ofert Prezydium Krajowej Rady PZD podejmie decyzję o wyborze odpowiedniego programu.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o przesyłanie swoich ofert na adres Krajowej Rady PZD 00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 1. W przypadku dodatkowych pytań prosimy dzwonić pod nr 22 101-34-66. Termin końcowy składania ofert upływa 15 października 2015 r.

 

       Prezydium Krajowej Rady

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2015 r.

W nawiązaniu do Komunikatu Prezydium Krajowej Rady PZD z 26 sierpnia 2015 r. w sprawie komputeryzacji ROD informujemy, że został przedłużony termin składania ofert do 16 listopada 2015 r.

Warszawa 13 października 2015 r.


Biuletyn Informacyjny - 23.12.2014

Najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego poświęcony jest przede wszystkim XXIII posiedzeniu Krajowej Rady PZD. Ponadto przeczytać można o walnych zebraniach sprawozdawczo - ustawowych, wytycznych do sprawozdań finansowych oraz o inicjatywie obywatelskiej w sprawie zmiany prawa budowlanego. Zachęcamy do lektury.

Załącznik plikowy do pobrania

biuletyn-internet.pdf

                                                                                                       
  Bydgoszcz, 14.06.2012 r.

Bank Spółdzielczy wg.rozdzielnika

            Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy przedstawia poniżej stanowisko w sprawie potwierdzania przez Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy osób upoważnionych w imieniu Zarządu ROD do otwierania i dysponowania rachunkiem bankowych, w związku z częstymi upoważnieniami  przez Zarządy ROD osób nieuprawnionych.

1. Sposób reprezentacji ROD określony został w § 92 ust. 3 Statutu PZD. Jeżeli jednak jest to określenie ogólne, to zostało ono doprecyzowane w innych regulacjach prawnych. ROD jest podstawowym ogniwem PZD, a Zarząd ROD jest organem PZD na szczeblu ROD. W obu przypadkach, gdy chodzi o zakładanie i dysponowanie kontem bankowym, chodzi o sposób i zakres reprezentowania jednostki organizacyjnej osoby prawnej, jaką jest PZD. Sposób reprezentacji i jej zakres określa samo PZD, jeśli ustawa o ROD nie wprowadziła w tym zakresie ograniczeń

(art. 33 ust.2 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. Dz.U. nr 169 poz. 1419). Dlatego tylko Związek może a wręcz powinien precyzyjnie określić reprezentację.

2. Kolejnym dokumentem regulującym funkcjonowanie i zadania Zarządu ROD jest Regulamin ROD wydany na postawie Statutu PZD. W Regulaminie ROD § 41ust.2 zobowiązuje Zarządy ROD do uzyskiwania potwierdzenia osób upoważnionych do dysponowania środkami finansowymi.

3. Ostatnim, a zarazem najistotniejszym przepisem, mającym znaczenie dla sprawy jest art. 33 Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych  oraz § 123 pkt.26 Statutu PZD, który zobowiązuje Okręgowe Zarządy PZD do prowadzenia Rejestru Członków Organów PZD w części dotyczącej członków organów ROD. Już tylko z tego przepisu jasno wynika, że jedynie Okręgowy Zarząd PZD jest uprawniony, a jednocześnie zobowiązany do potwierdzania, że osoby wymienione do dysponowania  i zakładania rachunku bankowego ROD są członkami Zarządu ROD i w tym zakresie mogą reprezentować konkretny rodzinny ogród działkowy Polskiego Związku Działkowców. Jest to potwierdzenie, że osoby jak i wymieniony ROD rzeczywiście istnieją i reprezentują PZD.

            Podsumowując, otwarcie rachunku bankowego odbywa się na podstawie zawarcia umowy. Obie strony – bank i ROD  - muszą być reprezentowane przez osoby mające do tego uprawnienia – umocowania. Za działania tych osób, o ile mają stosowne umocowanie, odpowiada osoba prawna, którą reprezentują, czyli z jednej strony Bank, a z drugiej strony PZD.

PZD precyzyjnie określiło system reprezentacji – umocowania poszczególnych ogniw i należy tego systemu bezwzględnie przestrzegać, szczególnie, aby nie zaistniały sytuacje, że umowy zawarte i wszelkie dokonywane operacje w imieniu PZD są dokonywane bez umocowania.

 


Narady z Prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych w dniach 11 i 12 czerwca 2012 r.


Narady z Prezesami ROD zostały zwołane w celu omówienia aktualnej sytuacji Związku i bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem ogrodu, w tym między innymi spraw finansowych.

Ze spraw finansowych omówiono:

 1. Kompletność i poprawność składanych sprawozdań finansowych za 2011 rok, szczególną uwagę zwrócono na brak podpisów Skarbnika ROD. Przypomniano o § 35 ust. 2 Regulaminu ROD, gdyż w wielu przypadkach tłumaczono, brak Skarbnika w ROD nie prowadzeniem kasy w ogrodzie. Przypomniano także § 41 regulaminu ROD mówiący o tym, że księgowy ROD nie może być kasjerem.
 2. Zwrócono uwagę na  § 54 Regulaminu ROD, który określa aby księgowość ogrodu powierzyć ośrodkowi finansowo-księgowemu lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Jest to bardzo ważne, gdyż umożliwia spokojne działania Zarządu. Ostatni okres zakończenia roku kalendarzowego, rozliczenia z Urzędem Skarbowym  z ZUS, pokazały wiele problemów z którymi niestety nie wszyscy księgowi ROD sobie radzą, a wręcz mogą spowodować dla ogrodu niepotrzebne komplikacje.

Szczególny nacisk położono na nowelizacje tego paragrafu dotyczącą nie możności powierzania księgowości członkowi organu w ROD.

 1. Zalecono przeprowadzanie operacji finansowych bezgotówkowo, aby nie powtórzyła się sytuacja jaka miała miejsce się w jednym z naszych ogrodów, gdzie większość opłat od działkowców przyjmowano do kasy ROD a z kasy tej nie wszystkie pieniądze były odprowadzane na konto bankowe.
 2. Przypomniano o Uchwale nr 120/2006 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 6 września 2006 r. w sprawie rachunków bankowych ROD, kładąc nacisk na § 3 ust.3. Niedopuszczalne jest posiadanie gotówki w kasie powyżej 1.000,00 zł.
 3. Omówiono sporządzenie preliminarzy finansowych na przekazanych do ROD drukach przy naszym piśmie z l.dz.OZ/1418/Gł/89/11 z dnia 12 listopada 11 r. dot. wytycznych do sporządzenia sprawozdania finansowego i preliminarzy finansowych oraz zadania jakie w tym względzie winni wypełniać księgowi ROD.
 4. Przedstawiono Uchwałę nr 135/2010 Prezydium KR PZD z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie rachunku bankowego dla środków Funduszu Rozwoju ROD w ROD. Obowiązek posiadania wydzielonego konta bankowego dotyczy tych ogrodów, w których kwota tego Funduszu przekracza 10.000,00 zł. Niestety przy przyjmowaniu sprawozdań finansowych okazało się, że wiele Zarządów ROD nie wypełniło tego obowiązku.

W podsumowaniu stwierdzono, że Zarządy ROD są odpowiedzialne za gospodarkę finansowo-kasową oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej i w związku z tym niezbędne jest nadzór i kontrola nad poruszonymi w/w kwestiami.

                                                                                                                      Opracowała

                                                                                                               Główna Księgowa

                                                                                                                      Ewa Tkaczyk