AAA

XVII Okręgowy Zjazd Delegatów

12-06-2015 21:02

Informacja o przebiegu obrad XVII  Okręgowego Zjazdu  Delegatów PZD w Bydgoszczy.

 W dniu 12 czerwca 2015 roku, na Stadionie Zawisza w Bydgoszczy obradował XVII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Uczestniczyło w nim 146 delegatów okręgu bydgoskiego, zapewniając frekwencję na poziomie 70,2%. Pozostali uczestnicy to, nie będący delegatami, ustępujący członkowie władz okręgowych.Wśród zaproszonych gości obecni byli: Zastępca Prezydenta miasta Bydgoszczy - Anna Mackiewicz, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego - Roman Jasiakiewicz, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta - Jan Szopiński oraz Zastępca Rady Miasta - Kazimierz Drozd, Przewodniczący OPZZ Województwa Kujawsko – Pomorskiego  - Harald Matuszewski, Prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów -  Zdzisław Tylicki oraz Dyrektor Biura Poselskiego Grażyny Ciemniak -  Magda Maciejewska.Listy z życzeniami przekazała Wojewoda kujawsko-pomorska Ewa Mes, Poseł PIS Bartosz Kownacki, Poseł SLD Anna Bańkowska .

Z ramienia Krajowej Rady w Zjeździe uczestniczyła Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami PZD  Mariola Kobylińska.

Celem Zjazdu było podsumowanie pracy okręgowych organów Związku w kończącej się kadencji 2011 – 2015 oraz wyłonienie nowych władz , określenie najistotniejszych kierunków działania na następne cztery lata.

Obradom przewodniczyli Urszula Walusiak z ROD „Formet” w Bydgoszczy oraz Lech Urbański z ROD „ Pod Kasztanami” w Żurczynie.


 Prezes Barbara Kokot wygłosiła referat programowy odnoszący się do najważniejszych zadań, które powinny być realizowane przez nowe władze okręgowe. Wszyscy delegaci wraz z zaproszeniami na Zjazd otrzymali obszerne sprawozdanie z działalności OZPZD w kadencji 2011-2015.

Ocenę działalności Okręgowego Zarządu PZD za kadencję dokonał Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Alojzy Kluczykowski, który postawił wniosek o udzielenie absolutorium  dla ustępującego Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy.

W sprawie rejestracji  Statutu PZD  informacje przedstawiła Prezes Barbara Kokot oraz Radca prawny Anita Mielcarek.

Podczas Zjazdu wyróżniono złotą odznaką Zasłużony Działkowiec” prezesa ROD „ Nad Wdą” w Świeciu Mariana Lewandowskiego. Za zasługi dla PZD odznaczenie odebrał były prezes ROD „ Camping” w Janowie.


Dyskusja została rozpoczęta od wystąpień gości, którzy zapewnili o swoim poparciu dla ruchu ogrodnictwa działkowego i walki, jaką członkowie Związku toczą w obronie ustawy o ROD, w obronie Statutu i ogrodów, zadeklarowano współpracę samorządów na szczeblu podstawowym, przekazano życzenia i podziękowania dla prezesa Krajowej Rady Eugeniusza Kondrackiego. Podziękowano Prezesowi Związku Barbarze Kokot za bardzo duże zaangażowanie w obronę ogrodów.


Następnie głos zabrało 16 delegatów, którzy podnosili kwestie całorocznego zamieszkiwania w ogrodach, bardzo dobrej współpracy Urzędu miasta z rodzinnymi ogrodami działkowymi m.in. w Inowrocławiu, Solcu Kujawskim , Barcinie i Świeciu.Wyrażono słowa podziękowania ustępującym władzom za ogrom pracy dla dobra działkowców. Zgłoszono postulaty do krajowych władz Związku w sprawie zmian niektórych zapisów wewnątrzzwiązkowych.

Na zakończenie dyskusji głos zabrała Mariola Kobylińska reprezentująca Krajową Radę PZD. Podkreśliła, że mijająca kadencja była trudnym czasem dla całego Związku. Gdzie Sejm uchwalił dwie inicjatywy obywatelskie opracowane przez Związek: ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych oraz ustawę „Stop rozbiórkom altan”. Ten sukces, którym nie może się poszczycić żadna inna organizacja w Polsce był możliwy dzięki determinacji działkowców, a przede wszystkim ogromnemu poparciu obywateli, którzy złożyli swój podpis na listach poparcia. Nie bez znaczenia pozostały tysiące listów kierowane do władz państwowych oraz parlamentarzystów. Prowadzona dziś wojna ze Związkiem dotycząca statutu PZD jest niepotrzebna i nikomu nie służy. Mimo iż środowisko działkowców jest ciągle atakowane nie poddaje się, a siła tkwiąca w jego jedności i solidarności umożliwi kolejne zwycięstwo.Na początku lipca br. na Krajowym Zjeździe delegatów zostanie uchwalony nowy statut uwzględniający wniesione przez organ nadzorczy zastrzeżenia. Nawiązała  również do art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013r oraz ustawy reprywatyzacyjnej.Podkreśliła, iż działkowcy potrafią bronić swoich praw, o czym świadczą hasła towarzyszące na Zjeździe:

- Razem obronimy to co stworzyliśmy,
- Pamiętacie o ogrodach.

W imieniu własnym oraz Prezesa Krajowej Rady podziękowała delegatom Zjazdu oraz Prezesowi Okręgowego Zarządu Barbarze Kokot za ciężką codzienną pracę, za aktywność i determinację.

Zjazd podjął uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków organów okręgowych w nowej kadencji zgodnie, z którą Okręgowy Zarząd będzie liczył 30 członków, a Okręgowa Komisja Rewizyjna 9 członków.

Następnie Komisja wyborcza Zjazdu, na podstawie propozycji zgłoszonych na konferencjach przedzjazdowych przedstawiła  częściowe kandydatury do władz okręgowych , kandydaci byli również zgłaszani z sali.Wybrano 10-ciu delegatów na XII Zjazd Krajowy. Propozycje Komisji wyborczej zostały przyjęte jednomyślnie.

Zjazd zatwierdził uchwały dotyczące:

1. Sprawozdanie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy za
lata 2011-2015,
2. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Bydgoszczy za
lata 2011-2015
3. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rozjemczej w Bydgoszczy za lata 2011-2014
4.udzielenia absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi
5.uchwalenia programu działania Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy na lata 2015-2019.
6. ustalenia liczby członków organów okręgowych Związku.               

Zjazd przyjął Stanowiska, list otwarty i apel :
- Stanowisko w sprawie: Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku
   Działkowców

- List otwarty w sprawie rejestracji statutu kierowany do Pani Prezydent m.st. Warszawy
- Apel w sprawie udziału w wyborach parlamentarnych.
- Stanowiska w sprawie znaczenia współpracy organów statutowych PZD z samorządami
   lokalnymi,

- Stanowisko w sprawie zamieszkiwania na terenie rodzinnych ogrodów  działkowych skierowany do działkowców
   i zarządów ROD ,

- Stanowisko w sprawie integracji działkowców i jedności ruchu ogrodowego w obronie praw
   wynikających z postanowień ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,

- Stanowisko w sprawie priorytetów rozwoju ogrodów działkowych,

Prezesem Okręgowego Zarządu PZD okręgu bydgoskiego  na kadencję 2015-2019 została ponownie Barbara Kokot. Na Przewodniczą Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD kolejny raz został wybrany Alojzy Kluczykowski.


Obrady przebiegły sprawnie, w spokojnej i życzliwej atmosferze.