AAA

XVI Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy

03-09-2011 20:03

XVI Okręgowy Zjazd Delegatów
Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy

W dniu 3 września 2011r. w pomieszczeniach Sali Konferencyjnej Stadionu „Zawisza” odbył się XVI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD okręgu bydgoskiego. Obrady rozpoczęło wprowadzenie sztandarów związkowych - Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy i Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Siła” w Gniewkowie oraz wysłuchanie/odśpiewanie hymnu PZD „Zielona Rzeczpospolita”.
Otwarcia Zjazdu dokonała prezes OZ PZD w Bydgoszczy Pani mgr inż. Barbara Kokot, serdecznie witając przybyłych Gości Zjazdu : posłów Panią Grażynę Ciemniak, Panią Annę Bańkowską, Panią Teresę Piotrowską oraz Pana Eugeniusza Kłopotka, Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy Pana Romana Jasiakiewicza, Przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZ Emerytów, Rencistów i Inwalidów Pana Zdzisława Tylickiego oraz ze szczególnym zadowoleniem Pana Eugeniusza Kondrackiego - Prezesa Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Powitała również przybyłych na Zjazd 151 delegatów reprezentujących 217 ROD okręgu bydgoskiego oraz członków ustępujących władz okręgowych Związku.
Przewodniczenie obradom powierzono Pani Wiceprezes ustępującego OZ PZD Urszuli Walusiak, a wiceprzewodniczącym wybrano p. Lecha Urbańskiego. W skład Prezydium Zjazdu na wniosek Przewodniczącej jednogłośnie wybrano Pana Eugeniusza Kondrackiego, p. Alojzego Kluczykowskiego, p. Mieczysława Zemke oraz p. Jana Grudzińskiego. Sprawnie dokonano wyboru komisji zjazdowych : Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Referat sprawozdawczo – programowy wygłosiła Prezes OZ Barbara Kokot podkreślając, że okres sprawozdawczy za lata 2007 – 2011 obejmuje pierwszą pełną kadencję struktur PZD, przebiegającą pod rządami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz Statutu PZD uchwalonego w 2006 roku. Zalety ustawy i jej znaczenie dla ogrodów i działkowców mogliśmy docenić przez pełny okres naszego działania w tym czasie, stanowiła ona dla nas ogromne źródło sił, energii i wiary, cech tak niezbędnych w obronie słusznych praw wynikających z zapisów prawa związkowego. Działania w obronie ustawy, PZD i praw działkowców dominowały naszą pracę. W kwestii realizacji zadań odniosła się do materiału sprawozdawczego doręczonego wszystkim uczestnikom Zjazdu. Szczegółowo omówiła przygotowania do Zjazdu, przebieg i efekty zorganizowanych spotkań przedzjazdowych w rejonach okręgu bydgoskiego z delegatami ROD na Zjazd Okręgowy PZD. Bardzo ważnym elementem tych spotkań była dyskusja na temat propozycji w sprawie wypracowania tez programowych, która pozwoliła na zbudowanie programu działania na nową kadencję, który również wszyscy uczestnicy Zjazdu otrzymali wraz z zaproszeniem na Zjazd. Kończąc swoje wystąpienie Pani Prezes B. Kokot w podziękowaniu za bardzo efektywne kierowanie pracą Związku, za pomoc dla struktur okręgowych oraz skuteczne organizowanie działań w obronie ustawy o ROD i Polskiego Związku Działkowców wręczyła Prezesowi Krajowej Rady Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu bukiet kwiatów. Po tym sympatycznym wydarzeniu, Prezes E. Kondracki podziękował za miłe słowa, po czym dokonał wręczenia dyplomów Krajowej Rady PZD za wzorowe wypełnianie obowiązków oraz obronę praw działkowców w kadencji 2007 – 2011 członkom ustępujących władz okręgowych związku.
W imieniu Komisji Rewizyjnej OZ wystąpił jej przewodniczący p. Alojzy Kluczykowski, stawiając w imieniu komisji wniosek o zatwierdzenie sprawozdania Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy oraz wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi za okres kadencji 2007 – 2011. W imieniu Komisji Rozjemczej sprawozdanie złożył przewodniczący komisji p. Mieczysław Zemke.
Przewodnicząca Komisji Mandatowej p. Maria Beń przedstawiając protokół komisji stwierdzający prawomocność wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD oraz stwierdzający ze Zjazd jest prawomocny, może podejmować uchwały oraz wybierać organy okręgowe Związku i delegatów na IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD.
W dyskusji zjazdowej głos zabrało 5-ciu Gości Zjazdu oraz 14 delegatów z ROD. Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Roman Jasiakiewicz przekazał uczestnikom obrad pozdrowienia i życzenia od Rady Miasta i Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, zapewniając że Miasto Bydgoszcz ceni sobie współpracę z OZ PZD i jej prezesem. Wyraził nadzieję, że uda się prowadzić miejskie inwestycje bez uszczerbku dla ogrodów. Zauważył problemy ROD związane z zamieszkiwaniem ogrodów, w której to sprawie Miasto będzie musiało sobie poradzić, natomiast w sprawie kanalizowania ogrodów miejskich oraz miejsca ogrodów w planach zagospodarowania przestrzennego zaprasza na uzgodnienia. Poseł Anna Bańkowska podkreśliła swoje związki z ogrodami, sama była członkiem ROD „Irena” w Inowrocławiu. Zastanawiała się, jak wyglądałyby dziś ogrody, gdyby nie jej organizacja – SLD, która zawsze broniła działkowców i PZD. Problem niepewności sytuacji ogrodów jest spoiwem dla działkowców, a prezesa Kondrackiego podziwia za niezłomność w obronie ogrodów i PZD. Wyraziła nadzieję, że większość przyszłych parlamentarzystów uważać będzie że należy dać spokój działkowcom, a prężność, sposób i prowadzenie obrad Zjazdu pozwalają na przekonanie że ogrody się obronią. Poseł Eugeniusz Kłopotek stwierdził, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego wkrótce rozstrzygnie o przyszłości ogrodów. PSL który reprezentuje jest za ogrodami, dwa największe ugrupowania polityczne są przeciw. Kogo wybierzemy, zależy już od nas. Po tym wystąpieniu, Roman Jasiakiewicz zapewnił, że kandydaci niezależni do parlamentu są także za ogrodami działkowymi. Poseł Grażyna Ciemniak z przekonaniem stwierdziła, że ustawa o ROD jest gwarancją przyszłości ogrodów. Mówi tak dlatego, że sama brała udział w jej tworzeniu wraz z przedstawicielami Krajowej Rady PZD. Życzy działkowcom, by więcej nie było zamachów na naszą ustawę i zapewniła, że będzie walczyć by tak się stało. Ma nadzieję że rozstrzygnięcie TK nie będzie problematyczne. Zauważyła, że wnioski do TK składali przedstawiciele organów sądowniczych. Jako członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska uważa, że dobrze byłoby gdyby Krajowa Rada PZD i struktury okręgowe włączyły się do działań w temacie ochrony środowiska.
Delegaci w dyskusji bardzo dobrze przyjęli materiał sprawozdawczy Okręgowego Zarządu, podejmowali tematy związane z potrzebą obrony zapisów ustawy o ROD, wyrażając jednoznacznie poparcie dla Polskiego Związku Działkowców, dla prezesa KR Pana Eugeniusza Kondrackiego skutecznie kierującego organizacją, poparcie dla zwołania II Kongresu PZD, który w okresie przedwyborczym może przynieść nam nadzieję i pokazać siłę i jedność działkowców. Dyskusja obejmowała także problemy związane z funkcjonowaniem ogrodów i zarządów ogrodowych. Pozytywnie oceniono działania OZ PZD w Bydgoszczy w sprawie prowadzonych szkoleń dla nowych członków ROD, zwracając uwagę na potrzebę organizowania szkoleń dla członów zarządów ogrodowych. Zgłoszono wnioski dot. potrzeby zakupu sprzętu komputerowego dla zarządów. Podkreślono rangę i znaczenie kolegiów prezesów, potrzebę współpracy zarządów z samorządami lokalnymi. Mówiono o problemach związanych z łamaniem przepisów prawa związkowego, z zamieszkiwaniem i meldowaniem w ogrodach oraz o ewentualnej pomocy ze strony zarządów w rozwiązaniu trudnych sytuacji. Zgłoszono również wnioski dotyczące wprowadzenia zmian statutowo – regulaminowych : w sprawie obowiązku (zamiast słowa „powinna”) wyposażenia działki w kompostownik, w sprawie wprowadzenia do urządzeń wyposażenia działki – domków na narzędzia o powierzchni do 5 m2 oraz w sprawie uwzględnienia budowy szamb na działkach w ogrodach miejskich. Poruszano trudną sprawę wymuszenia na ogrodach z rej. bydgoskiego Myślęcinka przez b. Prezydenta Bydgoszczy, obowiązkowej budowy kanalizacji ogrodowej i wynikających z tej decyzji problemów dotyczących zgromadzenia środków finansowych na realizację tak poważnej inwestycji. Padały też pod adresem Okręgowego Zarządu PZD i jego członków, słowa podziękowania i wdzięczności za pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Prezes KR PZD Pan Eugeniusz Kondracki w swoim wystąpieniu stwierdził, że jest zbudowany dyskusją, zwłaszcza w odniesieniu do sytuacji Związku i spraw obrony ustawy, ogrodów i PZD. Zauważył jednak brak na Zjeździe przedstawicieli władz miast i gmin regionu (w obradach udział brał Przew. Rady Miasta Bydgoszczy) oraz mediów. Jak mają nas wysłuchać, jeżeli ich nie ma. Pocieszającym jest obecność posłów na Sejm. Ich obecność jest ważna, bo po wystąpieniach Marszałka Sejmu do TK ich rola może okazać się istotna. Poddał krytycznej ocenie uwagi Marszałka oraz działania NIK, który tym samym wpisał się w walkę ze związkiem, tylko w czyim interesie ? Przekazał podziękowania za wsparcie w obronie ustawy wszystkim posłom SLD, PSL i wielu posłom PO. Na nich też głównie liczymy oczekując wyroku TK. Przygotowywany II Kongres PZD, na 2 tygodnie przed wyborami pokazać ma naszą jedność w sytuacji najważniejszej dla ogrodów działkowych, dlatego zgromadzimy 4 tysiące działkowców. Na Kongresie oczekujemy jasnych deklaracji posłów i kandydatów do parlamentu, ale przede wszystkim deklaracji partii i klubów parlamentarnych, bo przy zarządzanej dyscyplinie klubowej posłowie i tak głosują inaczej niż deklarują. Na Kongresie chcemy wystąpić do działkowców i wskazać im na kogo mają głosować. W Bydgoszczy mamy posłów na których możemy liczyć. Podziękował za poparcie dla zwołania II Kongresu PZD. Z kolei na Zjeździe Krajowym PZD podniesiemy sprawy dnia dzisiejszego Związku, między innymi problemy dot. zamieszkiwania w ogrodach, problemem jest różna interpretacja sprawy meldowania w ogrodach przez organy samorządowe. Nie dopuścimy do zamiany ogrodów działkowych w slumsy. Prezes KR ustosunkował się do przygotowania programu komputerowego dla ogrodów, nad którym trwają prace. Wyraził podziękowanie Pani Prezes B. Kokot i U. Walusiak. Pod ich kierownictwem możemy uznać miniony okres jako dobry dla organizacji.
Wiceprzewodniczący Zjazdu Lech Urbański przedstawił uczestnikom korespondencję, która dotarła do Zjazdu w trakcie obrad, z życzeniami i pozdrowieniami dla uczestników Zjazdu :
 treść pisma od OZ PZD w Gdańsku,
 treść pisma od OZ PZD w Pile,
 treść pisma od Prezydenta Miasta Bydgoszczy p. Rafała Bruskiego,
 treść pisma od Prezydenta Miasta Inowrocławia p. Ryszarda Brejzy.
Po zakończonej dyskusji uczestnicy Zjazdu podjęli jednogłośnie Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Okręgowego Zarządu PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej za okres kadencji 2007 – 2011 oraz również jednogłośnie Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi PZD w Bydgoszczy za okres kadencji 2007 – 2011. Następnym punktem było podjęcie decyzji w sprawie ustalenia liczby członków organów okręgowych Związku. Okręgowy Zjazd jednogłośnie postanowił, że Okręgowy Zarząd PZD będzie składał się z 30 osób, natomiast Okręgowa Komisja Rewizyjna i Okręgowa Komisja Rozjemcza pracować będą w 9-osobowych składach.
W wyniku rekomendacji uzyskanych ze strony delegatów z ROD uczestniczących w spotkaniach przedzjazdowych, Komisja Wyborcza przedstawiła Zjazdowi listę kandydatów do przyszłych struktur okręgowych Związku. Do Komisji Wyborczej złożono ponadto wniosek Prezesa ustępującego Okręgowego Zarządu PZD o umieszczenie na liście kandydatów do OZ PZD w Bydgoszczy dwóch kandydatur, których doświadczenie i wysoka ocena dotychczasowej pracy na szczeblu okręgowym stanowi podstawę rekomendacji. W związku z rezygnacją 1 osoby - kandydata do Okręgowego Zarządu PZD oraz 2 osób - kandydatów do Okręgowej Komisji Rozjemczej, na listę kandydatów zgłoszono osoby zarekomendowane przez uczestników Zjazdu. Podczas głosowania Okręgowy Zarząd PZD wybrano przy 1 głosie wstrzymującym się, Okręgową Komisję Rewizyjną wybrano przy 1 glosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się, Okręgową Komisję Rozjemczą wybrano przy 1 glosie wstrzymującym się. Podczas głosowania na delegatów na IX Zjazd Polskiego Związku Działkowców, zgodnie z kluczem wyborczym ustalonym przez Krajową Radę PZD jednogłośnie wybrano 17 delegatów.
Podczas przerwy w obradach, nowo wybrane okręgowe organy statutowe ukonstytuowały się. W skład Prezydium OZ PZD w Bydgoszczy weszli :
- p. Barbara Kokot – prezes OZ, p. Urszula Walusiak – I wiceprezes, p. Lech Urbański – wiceprezes, p. Zbigniew Kania – sekretarz, p. Barbara Makowiecka – skarbnik oraz członkowie Prezydium p. Lech Studziński, p. Marian Bień, p. Bogumił Ziemkiewicz i p. Roman Skrzeszewski. Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej ponownie wybrany został p. Alojzy Kluczykowski a Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rozjemczej p. Józef Pietrzak. Wyniki ukonstytuowania się organów okręgowych PZD ogłosiła uczestnikom Zjazdu Przewodnicząca obrad p. Urszula Walusiak. Po słowach podziękowania za wybór, prezes OZ PZD Pani Barbara Kokot dokonała uroczystego wręczenia pamiątkowych statuetek – stanowiące wyrazy podziękowania ustępującym z dalszej działalności na szczeblu okręgowym, byłym członkom Okręgowego Zarządu w Bydgoszczy Panu Janowi Grudzińskiemu i Panu Tadeuszowi Miniorowi.
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków p. Jerzy Marcisz przedstawił projekty uchwał Okręgowego Zjazdu PZD w Bydgoszczy, które delegaci przyjęli jednogłośnie :
- w sprawie w sprawie uchwalenia programu działania Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy na lata 2011 – 2015,
- w sprawie Stanowiska Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy w sprawie udzielenia poparcia działań Krajowej Rady PZD w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz zwołania II Kongresu Polskiego Związku Działkowców,
- w sprawie Stanowiska Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy w sprawie znaczenia współpracy organów statutowych PZD z samorządami lokalnymi,
- w sprawie Apelu Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy w sprawie udziału w wyborach parlamentarnych,
w sprawie Stanowiska Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy w sprawie działań Ministerstwa Infrastruktury dot. konsultacji z tzw. zespołem stowarzyszeń działkowych w sprawach ogrodnictwa działkowego,
- w sprawie Stanowiska Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy w sprawie wystąpień Marszałka Sejmu RP dotyczących zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Na zakończenie obrad Zjazdu Prezes OZ Barbara Kokot podziękowała uczestnikom Zjazdu, zapraszając jednocześnie do pracy dla realizacji programu działania. Podziękowała Prezesowi E. Kondrackiemu za przybycie, cenny głos i udzielone rady. Pana obecność to dla nas nobilitacja, podsumowała Prezes Kokot.
Na tym Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Bydgoszczy zakończono.