AAA

Robocze posiedzenie OZ PZD

02-04-2012 19:21

Robocze posiedzenie OZ PZD w dniu 2 kwietnia 2012r.

Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy w dniu 2 kwietnia 2012r. spotkał się na roboczym posiedzeniu, wynikającym z potrzeby omówienia kilku ważnych tematów i podjęcia odpowiednich decyzji.
Stosownie do Uchwały Nr 5/II/2012 Krajowej Rady PZD, Okręgowy Zarząd przy współpracy z komisjami problemowymi powołanymi przy tut. OZ tj. komisji szkoleniowo-fachowej i zagospodarowania ROD oraz komisji konkursowej, przyjął program modernizacji działek, określający priorytetowe założenia i zadania dla przygotowania materiału o aktualnym stanie zagospodarowania działek w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu bydgoskiego oraz wyznaczenia zadań i działań modernizacji działek, dla poprawy wizerunku ogrodów. Przyjęty program uwzględnia jego przeniesienie na grunt samych rodzinnych ogrodów działkowych w ramach planowego przeglądu działek przy współudziale przedstawicieli zarządów ROD i społecznej służby instruktorskiej.
Podczas dyskusji dokonano omówienia przebiegu kampanii sprawozdawczej w rodzinnych ogrodach działkowych. Poważnym problemem dla członków powołanego zespołu do obsługi walnych zebrań w ROD jest sprawa odkładania przez zarządy ogrodowe terminu walnych zebrań na okres miesiąca kwietnia. Nasze apele w sprawie wcześniejszego zwoływania zebrań w przeważającej mierze nie przyniosły oczekiwanych efektów, dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo nawarstwienia walnych zebrań w ostatnie weekendy kwietnia br. Takie podejście zarządów ROD wymusi od przyszłego roku ustalenie w sposób decyzyjny harmonogramu odbywania walnych zebrań, dla zapewnienia możliwości pełnej ich obsługi przez przedstawicieli OZ PZD. Dotychczasowy przebieg zebrań sprawozdawczych w ROD okręgu wskazuje na systematyczną poprawę pod kątem przygotowania zebrań oraz materiałów sprawozdawczych, proponowanych zamierzeń, uchwał itp. W dwóch przypadkach, w wyniku złożonych rezygnacji przez członków zarządów, decyzją Prezydium OZ powołano zarządy komisaryczne ROD do czasu zwołania Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Sprawozdawczo – Wyborczych ROD i dokonania wyboru nowych władz.
Uczestnicy posiedzenia plenarnego Okręgowego Zarządu PZD zapoznali się z aktualną sytuacją w Polskim Związku Działkowców oraz stanem zagrożenia dla bezpieczeństwa praw działkowców wynikających z ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r. Efektem dyskusji było przyjęcie Wystąpienia skierowanego do Premiera Rządu RP Pana Donalda Tuska, wyrażającego oczekiwanie na poznanie stanowiska Premiera Rządu RP w najbardziej istotnej dla nas kwestii – jaka jest przyszłość polskich ogrodów działkowych i przyszłość użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych w wizji kierowanego przez Pana Premiera Rządu Rzeczypospolitej.
Treść wystąpienia znajduje się na stronie Okręgowego Zarządu :„Aktualności”.