AAA

Program modernizacji działek w ROD

02-04-2012 00:00

Program modernizacji działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych przy OZPZD w Bydgoszczy na 2012r


Stosownie do uchwały Nr 5/II/2012 Krajowej Rady PZD, Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy przy współpracy Okręgowej Komisji Szkoleniowej i Konkursowej przyjął priorytetowe zadania decydujące o aktualnym stanie zagospodarowania działek.
Okręgowy Zarząd potwierdza ważność zadania i bardzo potrzebne przedsięwzięcie, polegające na doskonaleniu zagospodarowania i modernizacji działek we wszystkich ROD naszego Okręgu.
W związku z powyższym w dniu 29 marca 2012r na posiedzeniu Prezydium Okręgowego Zarządu PZD został przyjęty „Program modernizacji działek”.
Program zawiera podstawowe elementy występujące na działkach i decydujące o stanie ich zagospodarowania ( altana, ogrodzenie, drzewa owocowe, roślinność ozdobna, ład przestrzenny, funkcjonalność , estetyka, mała architektura na działce, ekologia oraz źródła uzupełniania wiedzy ogrodniczej), na które należy zwrócić uwagę w czasie dokonywanego przeglądu.
Do przeglądu działek zostaną powołane komisje ogrodowe. Nadzór merytoryczny w każdej komisji prowadzić będzie Społeczny Instruktor Okręgowy i Instruktor d/s Ogrodnictwa. Komisja z przeprowadzonej wizji lokalnej działek sporządzi ankietę na uprzednio przygotowanych drukach przez Instruktora ds. Ogrodnictwa.
Na podstawie przeprowadzonego przeglądu działek wynikającego z ankiet Okręgowa komisja wyda stosowne zalecenia do realizacji i nada właściwe kierunki działania wpływające na poprawę stanu zagospodarowania działek.
Program obejmuje również organizacyjną część programu oraz metody i środki ich wdrażania.
W dniu 2 kwietnia 2012r „Program modernizacji działek” zostanie przedstawiony do zatwierdzenia na plenarnym posiedzeniu Okręgowemu Zarządowi PZD.
  W dniu 4 kwietnia 2012r po zatwierdzeniu przez OZ PZD „Program modernizacji działek” zostanie przedstawiony na naradzie z Prezesami ROD i skierowany do realizacji.

Prezes OZ PZD
Barbara Kokot

Instuktor OZ ds.ogrodctwa
Jan Malesza

Program modernizacji działek
w oparciu o uchwałę Nr 5/II/2012r Krajowej Rady
z dnia 24 luty 2012r
opracowany przez Komisję Szkoleniową i Konkursowa Okręgowego Zarządu PZD.


I. Podstawowe elementy występujące na działkach i decydujące o stanie
ich zagospodarowania.

1. Altana
- aktualny stan techniczny,
- estetyka,
- zgodność z wymogami Regulaminu ROD,
- zalecenia modernizacyjne.
2. Ogrodzenie
- aktualny stan techniczny i ich estetyka,
- zgodność z Regulaminem ROD,
- zalecenia modernizacyjne.
3. Drzewa owocowe
- aktualny stan drzew pod względem ich cięcia czyli regulowania kształtu
i wielkości koron, prześwietlania, odmładzania,
- ocena usytuowania drzew w odniesieniu do zagospodarowania działki,
- zalecenia ogrodnicze
4. Roślinność ozdobna: drzewa, krzewy oraz rabaty
- ocena rozmieszczenia roślinności ozdobnej na działce,
- ocena zaprojektowanych rabat na działce,
- zalecenia modernizacyjne,
5. Ład przestrzenny, funkcjonalność, estetyka
- ocena i zalecenia modernizacyjne
6. Mała architektura na działce
- stan techniczny,
- różnorodność elementów małej architektury
7. Ekologia na działce
- działania ekologiczne występujące na działce w tym bioróżnorodność
nasadzeń
8. Źródła uzupełniania wiedzy ogrodniczej
- zalecenia

II. Organizacyjna część Programu modernizacji działek

1. Realizacja programu modernizacji działek przez Okręgowy Zarząd PZD.
- założenia programu w wymiarze okręgu przyjęte przez Prezydium OZ,
- zatwierdzenie programu przez Okręgowy Zarząd PZD
- przeniesienie programu na grunt ROD z uwzględnieniem przeprowadzonych
badań pilotażowych na naradach z prezesami zarządu ogrodów.
2. Realizacja programu przez służby.
- powołanie zespołów przeprowadzających przeglądy działek w składzie:
• przewodniczący – przedstawiciel okręgu
• instruktor ogrodowy SSI
• członek zarządu ogrodu odpowiedzialny za infrastrukturę w ROD
• członek ROD
Przeglądy winny być przeprowadzane w obecności użytkownika działki.

III. Metody i środki wdrażania programu.

1. Publikowanie materiałów dotyczących wdrażania materiałów „Programu 
modernizacji działek” na stronach internetowych związku oraz w mediach.
2. Szkolenie instruktorów SSI wszystkich poziomów.
3. Instruktażowe cięcie drzew i krzewów – pokazowe w ogrodach
4. Popularyzowanie konkursów” Wzorowa działka” i innych na szczeblu Krajowej Rady, Okręgowego Zarządu i w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
5. Rozpowszechnianie i propagowanie literatury ogrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem literatury wydawanej przez PZD.
6. Koszty związane z przeprowadzenia programu pokrywa OZ PZD
z Funduszu Oświatowego.

Instruktor ds. Ogrodnictwa
Jan Malesza