AAA

Powołanie Komisji Problemowych w OZ PZD w Bydgoszczy

28-07-2015 15:11

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy na swoim drugim posiedzeniu, powołał 8 komisji problemowych, oraz ustalił ich składy osobowe poprzez funkcjonowanie, których będziemy realizowali wykonanie zadań programowych określonych uchwałą XVII Okręgowego Zjazdu odbytego w dniu12.06.2015r. przyjętych na kadencję 2015 - 2019. Wyznaczył również zadania dla poszczególnych komisji.

I.Komisja ds. rozwoju ogrodów działkowych i pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych.

• Lech Studziński - przewodniczący
• Ryszard Walkowski - członek
• Harald Matuszewski - członek
• Wacław Benecki - członek
• Ryszard Momot - członek

Z ramienia OZ PZD inspektor ds. inwestycyjnych.

Zadania:
Realizowanie zadań programowych związanych z:
- realizacja programu modernizacji i remontów ROD
- opiniowanie corocznych planów inwestycyjnych OZ
- opiniowanie wniosków o dotacje z KR i OZ
- opiniowanie wniosków o pożyczki z funduszu samopomocowego
- kontrola realizowanych inwestycji w ROD (pod kątem zgodności procesu inwestycyjnego
realizowanych w ROD inwestycji zgodnie z instrukcją o realizacji inwestycji i remontów
(pomoc fachowa i doradcza)
- opiniowanie wniosków dotyczących zmian w planach zagospodarowania ogrodów
i reagowanie na nieprawidłowości w tym zakresie — badanie ich zasadności
- interweniowanie w przypadkach odstąpienia od przepisów obowiązujących w PZD
w zakresie budownictwa i modernizacji altan
- współdziałanie z nadzorem budowlanym
- uczestnictwo w Walnych Zebraniach i Nadzwyczajnych Walnych Zebraniach, w których
realizowane są poważne zadania inwestycyjne i modernizacyjne (kanalizacja)
- współdziałanie z Komisją Finansów i Rewizji w zakresie poszukiwania środków unijnych
na realizację zadań
- nadzór nad procesem likwidacji ogrodów i ich odtwarzania - współdziałanie z samorządami
w tym zakresie
- przygotowanie materiałów z w/w zakresu na stronę internetową
-współdziałanie z Urzędem Marszałkowskim i Bankiem Ochrony środowiska.

II.-Komisja Konkursowa
• Urszula Walusiak - przewodnicząca
• Korneliusz Korniluk - Krajowy instruktor SSI
• Jan Kapuściński - członek
• Zbigniew Sroczyński - członek
• Jerzy Oliwkowski - członek
Z ramienia OZ PZD instruktor ds. ogrodnictwa

Zadania:
1. Propagowanie wśród Zarządów ROD i społeczności ogrodowych idei konkursów
i współzawodnictwa.
2. Inicjowanie konkursów podnoszących estetykę ogrodów i ich funkcjonowanie w zakresie
spraw socjalnych (place zabaw - domy działkowca, kroniki ogrodowe, imprezy ogrodowe)
3. Lustracje konkursowe
4. Promowanie osiągnięć ROD w środowiskach lokalnych
5. Przygotowanie materiałów promujących działalność Komisji i Okręgu na stronę
internetową.
6. Współdziałanie z Kolegiami Prezesów.

III.Komisja ds. odznaczeń i wyróżnień
• Bogumił Ziemkiewicz - przewodniczący
• Ryszard Walkowski - członek
• Jerzy Ochociński - członek
• Marian Bień - członek

Z ramienia OZ PZD pracownik administracyjny.
Zadania:
l. rozpatrywanie wniosków z ROD
2. prowadzenie rejestru wyróżnień i odznaczeń,
3. wnioskowanie o nadanie wyróżnień z ramienia OZ .
4. przygotowanie materiałów na stronę internetową
5.wysyłanie wniosków do KR PZD

IV.Komisja ds. prawa obowiązującego w PZD
• Roman Kozłowski - przewodniczący
• Lech Studziński - członek
• Roman Kitłowski - członek
• Harald Matuszewski - członek
• Janusz Pasera - członek

Z ramienia OZ PZD inspektor terenowo - prawny
Zadania:
1. analiza materiałów z walnych zebrań ROD i podejmowanych uchwał pod kątem
ich prawomocności,
2. opiniowanie skarg zarzucających łamanie prawa obowiązującego w PZD,
3. reagowanie na działania Zarządów nie zgodne ze Statutem PZD i Regulaminem ROD
4. obsługa narad organizacyjnych dla członków organów PZD w celu omawiania naruszenia
postanowień Ustawy o ROD, Statutu PZD i Regulaminu ROD.
5. przygotowanie materiałów na stronę internetową


V.Komisja ds. Ładu i porządku
• Roman Skrzeszewski - przewodniczący
• Józef Pietrzak - członek
• Henryk Pietrzak - członek
• Jan Kapuściński - członek
• Jerzy Ochociński - członek

Z ramienia OZ PZD księgowy OZ PZD

Zadania:
1. współdziałanie z Zarządami ROD w zakresie podnoszenia estetyki i poziomu zarządzania
ogrodami
2. działania w zakresie zagospodarowania działek zaniedbanych i porzuconych
3. podejmowanie działań ograniczających łamanie regulaminu ROD i statutu PZD w zakresie
zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego
4. przeglądy lustracyjne ogrodów
5. współdziałanie z ROD w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ROD podejmowanie
różnych inicjatyw w tym zakresie
6. współpraca z Policją Strażą miejską
7. promowanie pozytywnych zjawisk zmierzających do poprawy porządku w ROD
8. przygotowanie materiałów na stronę internetową

VI.Komisja ds. Oświatowych i szkoleniowych
• Urszula Walusiak - przewodnicząca
• Józef Chodenionek - członek
• Zbigniew Sroczyński - członek
• Roman Kitłowski - członek

Z ramienia OZ PZD instruktor ds. ogrodnictwa
Zadania:

1. budowanie rocznych planów szkoleń organizacyjnych i fachowych
2. inicjowanie szkoleń otwartych dla środowisk lokalnych
3. realizowanie planu szkoleń na dany rok kalendarzowy
4. w zakresie szkoleń podstawowych - podejmowanie działań usprawniających system
5. przeglądy ogrodów pod kątem zagospodarowania
6. współpraca z zespołem instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej Krajowej
i Okręgowej oraz ogrodowej
7. reagowanie na skargi w zakresie zagospodarowania ROD
8. przygotowywanie materiałów szkoleniowych i na stronę internetową-opracowania
pisemne fachowe i dokumentacja zdjęciowa,
9. prowadzenie kącika porad fachowych
10. uczestnictwo w audycji radiowej „Raz na zielono".

VII. Komisja ds. skarg i wniosków
• Józef Pietrzak - przewodniczący
• Roman Kozłowski - członek
• Harald Matuszewski - członek
• Janusz Pasera - członek
• Jerzy Walkowiak - członek
• Zdzisław Tylicki - członek

Z ramienia OZ PZD inspektor ds. terenowo – prawnych
Zadania:
l. analizowanie i badanie zasadności wpływających do OZ PZD w Bydgoszczy skarg
i wniosków, propozycje rozwiązań
2. uczestnictwo w posiedzeniach Zarządów, spotkaniach ze stronami sporu przeprowadzanie
rozmów, lustracji
3. członkowie Komisji uczestniczą w rozwiązywaniu skarg w rejonach, w których
funkcjonują
4. opieka organizacyjna nad danym rejonem i Kolegium Prezesów.

VIII. Komisja ds. budżetu i finansów
• Roman Skrzeszewski - przewodniczący
• Zbigniew Kruszczak - członek
• Jan Procyk - członek
• Marian Bylicki - członek
• Sylwester Kosnowski - członek

Z ramienia OZ PZD Głowna księgowa OZ PZD


Zadania:
1. poszukiwanie źródeł zewnętrznych finansowania realizowanych inwestycji
2. opiniowanie wniosków o zwolnienia ze składki członkowskiej z uwagi na pustostany
3. kontrola racjonalnej gospodarki środkami finansowymi w ROD
4. reagowanie na skargi z ROD w zakresie nieprawidłowości w realizacji budżetów
ogrodowych i realizacji preliminarza
5. uczestnictwo w posiedzeniach Zarządów i walnych zebrań ROD
6. oddziaływanie na Zarządy ROD, które nie składaj ą w terminie sprawozdania finansowego
i preliminarzy
7. uczestnictwo w zespołach kontrolnych Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy

W/w Komisje Problemowe zostały powołane na podstawie Uchwały Nr 1/VII/2015r. Pracownicy opiekujący się z ramienia biura OZ przygotowują materiały dla Komisji
i gromadzą dokumentacje związaną z pracą Komisji.

Opr. B.M