AAA

Posiedzenie Kolegium Prezesów rejonu Inowrocław

12-10-2018 19:49


Posiedzenie Kolegium Prezesów rejonu Inowrocław

 

  


W dniu 10 października 2018 r. odbyło się cykliczne spotkanie Kolegium Prezesów rejonu Inowrocław. Z ramienia Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy w naradzie uczestniczyła Prezes OZ, Pani Barbara Kokot. Zaproszenie na spotkanie przyjął również Prezydent Miasta Inowrocław,  Pan Ryszard Brejza. W naradzie uczestniczyło piętnastu prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych  z terenu Inowrocławia.

Naradę rozpoczął przewodniczący Kolegium Prezesów pan Jerzy Oliwkowski z ROD „Kolejarz”. Następnie głos zabrała pani Barbara Kokot. Prezes Okręgowego Zarządu przedstawiła stanowisko Krajowej Rady w sprawie zbliżających się wyborów samorządowych. Pani Barbara Kokot dokonała podsumowania Okręgowych Dni Działkowca, które odbyły się 8 września br. w Żninie. Zwróciła uwagę, iż było to pierwsze Okręgowe święto działkowców, które odbyło się przy współudziale samorządu lokalnego. Pani Prezes omówiła również sprawę nowego wydania regulaminu ROD, projektu nowelizacji ustawy o odpadach i związanych z tym zmianach istotnych dla ROD, postępów z wdrożeniem w ogrodach rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a także programu komputerowego DGCS PZD System,  zakazu spalania na terenie ogrodów i spraw związanych z przygotowaniem ogrodów na zimę.

W trakcie spotkania prezesi ROD otrzymali znowelizowany regulamin ROD, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Nowy regulamin Zarządy ROD przekażą wszystkim swoim działkowcom.

Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Inowrocław - Pan Ryszard Brejza, który wyraził opinię, że spotkania te są bardzo ważne, ponieważ bezpośrednio może on poznać sprawy i posłuchać opinii, które dotyczą ogrodów. Pani Barbara Kokot podkreśliła, że współpraca Prezydenta Inowrocławia z ogrodami działkowymi jest wzorem dla innych samorządów. Pan Sylwester Kosnowski, Prezes ROD „800-lecia” podziękował w imieniu wszystkich zebranych, za udzielone w tym roku dotacje dla ogrodów w kwocie 105 tys. zł.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja dotycząca bieżących spraw ROD, jak również tematów dotyczących Inowrocławia, co dla nas mieszkańców było również cenne.

Prezes ROD „Solinka”, pani Agnieszka Pniewska wzorując się na tegorocznych obchodach Okręgowych Dni Działkowca, które miały charakter otwarty, z uwagi na fakt, że nie na wszystkich ogrodach odbywają się Dni Działkowca,  pragnąc promować ROD w środowisku lokalnym oraz mając również na uwadze  doskonałą współpracę Kolegium Prezesów z samorządem zaproponowała, żeby               w przyszłym roku zorganizować festyn połączony z Okręgowymi Dniami Działkowca dla mieszkańców Inowrocławia, w tym dla działkowców z całego miasta. Pomysł spodobał się Prezydentowi Inowrocławia. Pan Ryszard Brejza poprosił o oficjalne pismo, aby można było podjąć dalsze kroki.   Do tematu postanowiono powrócić w późniejszym czasie, kiedy będzie można podjąć stosowne decyzję.

W konsekwencji Kolegium Prezesów, przy aprobacie Prezes OZ pani Barbary Kokot wystosowało pismo do Prezydenta Miasta Inowrocławia, Pana Ryszarda Brejzy o wyrażenie zgody na organizację festynu, objęcie patronatem, współfinansowanie oraz pomoc w zorganizowaniu uroczystości dla działkowców i mieszkańców Inowrocławia.

 Opracowała: Agnieszka Pniewska