AAA

Okręgowa Komisja Rozjemcza w Bydgoszczy

12-03-2012 00:00

Bydgoszcz 12.03.2012r

Okręgowa Komisja Rozjemcza
w Bydgoszczy
Marszałek Sejmu RP
Pani Ewa Kopacz
Warszawa
Szanowna Pani Marszałek !

Okręgowa Komisja Rozjemcza Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy wyraża
zdeterminowanie i zdecydowany sprzeciw wszelkim próbom zmian w Ustawie z dnia 8 lipca
2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i utrzymania jej w niezmiennym kształcie.
Obecna Ustawa jest gwarantem porządku prawnego w ogrodach działkowych.
Sprzeciwiamy się niszczeniu dorobku ogrodnictwa działkowego wielu pokoleń.
Złożony do Trybunału Konstytucyjnego wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie
niezgodności z Konstytucją RP podstawowych zapisów tej ustawy, jak również analiza
stanowiska poprzedniego Marszałka Sejmu oraz Prokuratora Generalnego do Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie zaskarżonej Ustawy o ROD oraz wystąpienie Rzecznika Praw
Obywatelskich i kontrola NIK wykazują, że dąży się do podważenia podstaw funkcjonowania
naszego związku i stopniowej likwidacji ogrodów działkowych w Polsce.
Mimo tak licznych wystąpień w obronie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz
620 tyś. podpisów działkowców odbytych I-go, II-go Kongresu i IX Krajowego Zjazdu
Delegatów Polskiego Związku Działkowców poświęcone temu zagadnieniu, nie mamy
dotychczas odpowiedzi, co do dalszych losów naszej Ustawy.
Wyrażamy nadzieję, że nabyte podstawowe prawa działkowców nie zostaną zniweczone
decyzją Trybunału Konstytucyjnego.
Z wyrazami szacunku
Sekretarz           z-ca Przewodniczącego                        Przewodniczący

Ewa Głowacka           Tadeusz Tkaczyk                               Józef Pietrzak

Wystąpienie przekazujemy do:
Pana Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
Pana Prezesa Polskiego Związku Działkowego Eugeniusza Kondrackiego