AAA

Odtworzony Rodzinny Ogród Działkowy " Swoboda"

02-04-2012 20:44

Odtworzenie nowego ogrodu w bydgoskiej dzielnicy Fordon
przy ul. Wyzwolenia w Bydgoszczy (po byłym ROD „Swoboda”).


W centrum Bydgoszczy, na terenach dawnego ROD „Swoboda” - najstarszego, bo założonego w 1903 roku ogrodu w mieście, powstaje biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, będąca wspólną inwestycją UKW i Urzędu Miasta w Bydgoszczy.
Tereny pod budowę biblioteki przekazane zostały przez Polski Związek Działkowców w wyniku obustronnej współpracy działkowców oraz bydgoskiego Ratusza, z zachowaniem wszelkich wymogów i uwarunkowań zapisanych ustawą o ROD w sprawie likwidacji i odtworzenia nowego ogrodu oraz wypłat odszkodowań za składniki majątkowe.
Porozumieniem pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Polskim Związkiem Działkowców, reprezentowanym przez Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy, zawartym w dniu 19 października 2009 roku, przekazano Miastu teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Swoboda” w Bydgoszczy o łącznej powierzchni 1,4321 ha z 55 działkami, pod inwestycję celu publicznego tj. budowę biblioteki uniwersyteckiej dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Miasto użytkownikom działek wypłaciło odszkodowanie wg. wyceny majątku przez rzeczoznawcę, a za infrastrukturę oraz teren ogrodu Miasto zobowiązało się odtworzyć ogród na nowych terenach.
Zgodnie z porozumieniem w dniu 16 listopada 2009 roku podpisano umowę z Miastem w formie aktu notarialnego (Rep.A nr 12962/2009) o przekazaniu Polskiemu Związkowi Działkowemu w użytkowanie działek nr 8/1 i8/4 obr. 416, o łącznej powierzchni 3,6953 ha w Bydgoszczy – Fordonie, ul. Wyzwolenia, na których Miasto odtworzy zlikwidowany ROD „Swoboda”. Termin przekazania PZD odtworzonego ogrodu ustalono na 31.03.2012 roku.
Dnia 29 grudnia 2011 roku (trzy miesiące przed terminem) Miasto Bydgoszcz protokolarnie przekazało Okręgowemu Zarządowi PZD w Bydgoszczy odtworzony ogród wraz ze świetlicą i infrastrukturą (sieć wodna, sieć energetyczna, oświetlenie terenu, parkingi na 80 samochodów, alejki wewnętrzne utwardzone, ogrodzenie zewnętrzne, studzienki wodomierzowe wodomierzami dla każdej działki, szafki energetyczne dla każdej działki, zbiorczy zbiornik bezodpływowy). Ogród ma powierzchnię 3,6953 ha i 67 działek.Koszt odtworzenia ogrodu wyniósł ok. 3,3 mln. Złotych. Wszystkie działki zostały rozdzielone między działkowiczów w tym 39 działek przydzielono byłym członkom ROD „Swoboda”, którzy wyrazili zgodę na przejście do nowego ogrodu, natomiast 28 działek przydzielono chętnym osobom wg kolejności składanych wniosków o przydział działki. Prezydium OZ PZD na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2012 roku przyjęło 67 osób w poczet członków PZD.
W styczniu br. Okręgowy Zarząd podpisał umowy na dostawę mediów (wody i energię elektryczną) oraz z firmą ochroniarską Inter Group na całodobową ochronę obiektu do czasu przekazania ogrodu nowemu zarządowi. W drugiej połowie lutego br. przewidziane jest walne zebranie członków nowego ogrodu w Fordonie. W m-cu marcu br. , po ukonstytuowaniu się zarządu nowego ogrodu, Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy przekaże ogród wraz z wszystkimi dokumentami nowemu zarządowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Fordonie.
W m-cu kwietniu 2012r. (w zależności od pogody) przewidziane jest uroczyste otwarcie ogrodu z udziałem Prezesa Krajowej Rady PZD i Prezydenta Miasta Bydgoszczy.