AAA

30-lecie PZD

13-06-2011 22:10Informacja
n/t okręgowych uroczystości 30-lecia Polskiego Związku Działkowców
w Bydgoszczy.

W dniu 13 czerwca 2011r., w sali Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, pod patronatem honorowym Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy, odbyły się okręgowe uroczystości 30-lecia Polskiego Związku Działkowców. Spotkanie rozpoczęło się wniesieniem sztandarów związkowych oraz odśpiewaniem hymnu PZD „Zielona Rzeczpospolita”.
Przewodnicząca uroczystości wiceprezes OZ PZD w Bydgoszczy Urszula Walusiak powitała przybyłych gości : Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego Panią Ewę Mes, Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy Pana Romana Jasiakiewicza, przedstawiciela KR PZD Pana Tadeusza Jarzębaka – prezesa OZ PZD w Szczecinie, posłów Panią Grażynę Ciemniak i Pana Eugeniusza Kłopotka, Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej OPZZ Pana Haralda Matuszewskiego, przedstawicieli samorządów miast i gmin, byłych prezesów OZ PZD w Bydgoszczy Panią Alicję Dolecką, Witolda Deręgowskiego i Tadeusza Miniora oraz reprezentujących ROD okręgu bydgoskiego prezesów ogrodów, laureatów konkursów okręgowych, członków okręgowych struktur związku, a także przedstawicieli mediów bydgoskich.
W wystąpieniu inaugurującym obrady prezes OZ PZD Barbara Kokot przedstawiła historyczny zarys powstawania ogrodów działkowych w regionie kujawsko – pomorskim, ze szczególnym podkreśleniem najnowszej historii i znaczenia i roli dla istnienia ogrodów działkowych w Polsce ustawy z dnia 6 maja 1981r. o pracowniczych ogrodach działkowych, dającej początki niezależności, samodzielności i samorządności organizacji działkowców – Polskiego Związku Działkowców. Wiele miejsca w swoim wystąpieniu prezes poświęciła tematowi obrony ustawy, zagrożeń wynikających z kolejnych prób działań polityków kwestionujących zapisy ustawy o ROD, w tym temat oczekiwanego rozstrzygnięcia wniosków złożonych w Trybunale Konstytucyjnym, w naszej ocenie mającego fundamentalne znaczenie dla przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego. Dlatego tak wielką wagę Związek przykłada do zbliżających się wyborów parlamentarnych. Z tego względu niezwykle ważny jest stosunek przyszłych parlamentarzystów do spraw ogrodnictwa działkowego. Cała historia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce świadczy o zapotrzebowaniu na istnienie ogrodów działkowych w Polsce w dotychczasowej formule, w sposób zorganizowany, pod sztandarem Polskiego Związku Działkowców, a fakt przetrwania wszelkich zawirowań wynikających z kart historii, przetrwania dzięki jedności działkowców bez względu na wyznawane poglądy polityczne, niech będzie dla nas wyznacznikiem, że tylko razem możemy czuć się silni.
Bardzo ważnym i podniosłym punktem programu uroczystości było odczytanie uchwały Prezydium OZ PZD w sprawie nadania miana „Ogrodu 30-lecia PZD” rodzinnym ogrodom działkowym, obchodzącym w roku jubileuszowym 30 rocznicę powstania ogrodu :ROD „Zielony Gaj” w Bydgoszczy, ROD „Leśna Polana” w Osielsku, ROD „Sadremo” w Koronowie, ROD „Pod Murowańcem” w Murowańcu oraz ROD „Świt” w Bydgoszczy.
Zasłużonym działaczom ogrodów okręgu bydgoskiego wręczono odznaczenia związkowe : „Za zasługi dla PZD” - 3 osobom oraz złote odznaki „Zasłużony Działkowiec” – 5 osobom. Miłym akcentem było uhonorowanie Gości honorowych uroczystości oraz zasłużonych działaczy struktur okręgowych Związku, ufundowanymi przez OZ PZD w Bydgoszczy z okazji Jubileuszu 30-lecia PZD numizmatami - monetami srebrnymi „30 plonów jubileuszowych”. Numizmatami uhonorowano między innymi prezesa KR PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego (na ręce przedstawiciela KR), Pana Tadeusza Jarzębaka, Przewodniczącego RM Romana Jasiakiewicza, byłych prezesów OZ PZD, członków struktur okręgowych oraz przedstawicieli samorządów lokalnych i instytucji.
Goście uroczystości jubileuszowych w swoich wystąpieniach zapewniali działkowców o swoim wsparciu. Poseł Grażyna Ciemniak potwierdziła, że tak jak dotychczas będzie broniła ogrody. Przewodniczący RM Bydgoszczy Roman Jasiakiewicz stwierdził, że jeżeli Związek dobrze funkcjonuje od 30 lat, to nie należy tego zmieniać. Przekazał wyrazy zrozumienia w imieniu bydgoskiego ratusza w kwestii kanalizowania ogrodów, o problemach ogrodów z ludźmi zamieszkującymi altany, potwierdzając że jest to również zadanie dla samorządów.
Bardzo emocjonalne wystąpienie wygłosił b. poseł na Sejm, b. prezes OZ Witold Deręgowski. Wspomniał spotkanie związkowe na tej samej sali sprzed 21 lat, gdy ówczesny poseł Wybrański (także członek ogrodu ze Żnina), współautor niechlubnego projektu ustawy o fizycznej likwidacji ogrodów i Polskiego Związku Działkowców, spotkał się z jednoznacznym sprzeciwem działkowców. Padały wówczas „silne słowa”, że ogrodów nie oddamy. Jako najpiękniejszy prezent określił W. Deręgowski ustawę z dnia 23 czerwca 1995r., będącą nowelizacją ustawy z 1981 roku, na mocy której działkowcy otrzymali bezpłatnie ziemie w wieczyste użytkowanie. Taki prezent sam nie przyszedł, musieliśmy do tego doprowadzić. Dziś mamy nową ustawę z 2005 roku, której musimy wspólnie bronić. Była prezes OZ Alicja Dolecka wspominała okres swojego funkcjonowania w strukturach związku, okres ciągłej obrony bytu związku, ogrodów i praw działkowców. Dziś w ogrodach obserwujemy zmianę pokoleniową, co też stanowi dla nas zadanie włączenia ludzi młodych do problemów związku. Wywołała w wystąpieniu posła Kłopotka, mówiąc że liczy na wsparcie Jego i całego PSL. Poseł Eugeniusz Kłopotek potwierdził, że to już nowemu parlamentowi przyjdzie zmierzyć się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. W swoim wystąpieniu tłumaczył się z powodów swojej rezygnacji z przyjęcia roli reprezentanta Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarżenia art. 24 ustawy o rod stwierdzając, że nie miał zamiaru bronić czegoś, do czego nie jest przekonany.
Reprezentujący KR PZD Pan Tadeusz Jarzębak zauważył pozytywne przejawy postawy bydgoskich samorządowców wobec problemów działkowców. Władze miejscowe widzą tematy zamieszkiwania, budownictwa ponadnormatywnego, z czym trudno spotkać się w parlamencie. Tam szukają sposobów w sprawie zmiany ustawy. W obliczu dzisiejszych zagrożeń, Krajowa Rada PZD stoi na stanowisku, że Związek jako cała organizacja winien wypowiedzieć się w sprawie zgłoszonych wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, dlatego zwołuje w dniu 22 września II Kongres Polskiego Związku Działkowców. Zakwestionowanie 4-ch bardzo istotnych artykułów ustawy o ROD grozi ogrodom, działkowcom i całemu Związkowi poważnymi konsekwencjami dla naszej przyszłości. Musimy mieć sojuszników w samorządach, musimy pozyskać poparcie w Sejmie i Senacie. Dlatego musimy dążyć do wybrania takiego parlamentu, który będzie wspierać ogrody, a nie dążyć do ich likwidacji. Obronić może nas jakość naszego działania, zasugerował, aby nasi dzisiejsi goście, byli również naszymi gośćmi na II Kongresie PZD.
Kolejnym akcentem uroczystości jubileuszowych Polskiego Związku Działkowców był pokaz filmu prezentującego ogrody i działki w Okręgu Bydgoskim na przestrzeni 30-lecia PZD. Film pokazał jak powstawały ogrody, na jak trudnych terenach podejmowano trud ich zakładania, aż po dzień dzisiejszy, z pokazem tych najpiękniejszych działek, nasadzeń, plonów i całej infrastruktury ogrodowej.
Po prezentacji filmowej dokonano ogłoszenia i wręczenia nagród i dyplomów laureatom konkursów zorganizowanych na szczeblu OZ PZD w Bydgoszczy. W konkursie „Wzorowy Ogród Działkowy 2011” I miejsce zajął ROD „Irena” w Inowrocławiu, II miejsce - ROD „Relaks” w Świeciu, a III miejsce - ROD „Pod Gruszą” w Kruszwicy. W konkursie „Wzorowa działka 2011” I miejsce przyznano Państwu Halinie i Kazimierzowi Kozłowskim z ROD „Szarotka” w Bydgoszczy, II miejsce Państwu Mariannie i Stefanowi Grabskim z ROD „Siła” w Gniewkowie, a dwa równorzędne III miejsca Państwu Eugenii i Michałowi Sawickim z ROD „Przylesie” w Bydgoszczy oraz Państwu Janinie i Lechowi Urbańskim z ROD „Pod Kasztanami” w Żurczynie. Ponadto 13 uczestników konkursu otrzymało wyróżnienie. W ogłoszonym konkursie „Działka moja radość i zdrowie” w kategorii wspomnienia laureatami zostały Pani Alicja Dolecka z ROD „Kruszynka” w Kruszynie i Pani Krystyna Kołtuńska z ROD „Bratek” w Solcu Kuj., natomiast w kategorii wiersz Pani Zofia Tomecka z ROD „Przylesie” w Bydgoszczy. W konkursie ”Najładniejsza kronika ROD” okolicznościowe statuetki – trofea szklane oraz dyplomy otrzymały ogrody : za zajęcie 1 miejsca ROD „Irena” w Inowrocławiu, 2 miejsca ROD „Przylesie” w Sulnówku oraz dwa równorzędne 3 miejsca ROD „Cukrownik II” w Błądzimiu i ROD „Siła” w Gniewkowie.
Bardzo istotnym punktem uroczystych obchodów 30-lecia Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy było przyjęcie :
 rezolucji – wystąpienia działkowców, uczestników uroczystych obchodów Jubileuszu 30-lecia Polskiego Związku Działkowców, zorganizowanych przez Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy w dniu 13 sierpnia 2011r. - do działkowców, członków rodzin ogrodowych i sympatyków rodzinnych ogrodów działkowych - o aktywne uczestnictwo w wyborach parlamentarnych,
 przesłania działkowców, uczestników uroczystych obchodów Jubileuszu 30-lecia Polskiego Związku Działkowców, zorganizowanych przez Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy w dniu 13 sierpnia 2011r. do Parlamentarzystów, kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu RP z okręgu bydgoskiego - o jednoznaczne odniesienie się w swoich programach wyborczych do kwestii przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Okręgowe uroczystości 30-lecia Polskiego Związku Działkowców zakończyły słowa podziękowania złożone w imieniu Prezesa Krajowej Rady PZD p. Eugeniusza Kondrackiego przez Pana Tadeusza Jarzębaka, który wysoko ocenił poziom organizacyjny i uroczysty charakter imprezy, podziękował Pani Prezes Barbarze Kokot za ciężką pracę, a słowami otuchy o zachowanie jedności w obronie Związku i ogrodów działkowych jeszcze raz zaapelował o podtrzymanie naszych tradycji.


Sekretarz OZ PZD                                                            Prezes OZ PZD
Zbigniew Kania                                                             Barbara Kokot